การประชุมหารือองค์กรเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการเปิดด่านชายแดนจุดผ่อนปรนจังหวัดอุบลราชธานี ภายหลังวิกฤติโควิด-19เบาบางลง


2020-06-04 14:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 54

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมหารือกับภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี, บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, Biz Club Ubon, YEC-YFTI อุบลราชธานี และสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี ในประเด็นหารือ เกี่ยวการแนวทางการแก้ไข เยียวยา พลิกฟื้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ประชุมได้มีมติกำหนดกรอบการดำเนินแบ่งเป็นประเด็นหลัก และประเด็นเสริม รวม 8 ประเด็น ได้แก่ การค้าชายแดน, การท่องเที่ยว, การเกษตร, การค้าออนไลน์, การเงิน, งานวิจัยและพัฒนา, การจัดระเบียบสังคม และด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ที่ประชุมมีข้อสรุปเป็นเอกฉันท์ว่า เรื่องการค้าชายแดน เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องขอให้ทางจังหวัดเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดน เพื่อทำการค้าขายได้ เพื่อเป็นการสร้างงาน และสร้างรายได้ ภายหลังวิกฤติโควิด-19 เบาบางลง.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603