วาระงานหอการค้าประจำเดือน มิถุนายน 2563


2020-05-30 18:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 208

วาระงานหอการค้าอุบล

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมอนุกรรมการการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (รอพิจารณามอบหมาย)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (...) เลขที่รับหนังสือ 203

เวลา 15.00 น. เรื่อง : แผนการเพิ่มศักยภาพลักษณ์แบรนด์ออนไลน์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ (นางชูศรี กตัญญุตานันท์) รองประธาน และทีมไอที เลขที่รับหนังสือ

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

เวลา 15.00 น. เรื่อง : หารือมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่ม 9 องค์กร (คุณศราวดี เทียมประเสริฐ)

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ธนาคารออมสิน เลขที่รับหนังสือ 208

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line line@ website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563

เวลา 08.00 น. เรื่อง : พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ของจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

การแต่งกาย ชุดสูทสีกรมท่าหอการค้า สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 น. การประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 169

เวลา 15.00 น. การประชุมหารือเตรียมการแก้ไขภาวะเศรษฐกิจหลังโควิด ภาคเอกชน ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

เวลา 13.00 น. การประชุมคณะทำงานสื่อออนไลน์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, (นายอุฬาร ปัญจะเรื่อง) กรรมการ พร้อมด้วยคณะทำงานสื่อออนไลน์ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 15.00 น. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการและประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เลขที่รับหนังสือ

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563

เวลา 1.00 น. เรื่อง : การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดอุบลราชธานี ณ ตึกอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 170

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารอุทยานโครงการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ 171

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 00.00 น. (รอยืนยัน) เรื่อง : มอบหนังสือ 9 องค์กรเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดด่านปากแซงโดยเร่งด่วน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 9 องค์กร

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และกลุ่ม 9องค์กร เลขที่รับหนังสือ

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Google meeting) ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 181

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 184

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย 4 ร โดยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการและประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เลขที่รับหนังสือ 171

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563

เวลา 15.00 น. เรื่อง : แผนการเพิ่มศักยภาพลักษณ์แบรนด์ออนไลน์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการไอที เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563

เวลา 08.00 น. (ช่วงเช้า ยืนยันเวลานัดหมายอีกครั้ง) เรื่อง : เดินทางเพื่อรวบรวมมวลสาร ไปยังวัดภูหล่น อำเภอศรีเมืองใหม่ กับท่านผู้ว่าฯพร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ณ นัดหมายขึ้นรถตู้ประธานนิมิต ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : พิธีเปิดการอบรมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อุบลราชธานี ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City) อุบลราชธานี และร่วมบรรยายหัวข้อ "การปรับบทบาทขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรรม ต่อการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ภายหลังเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19" ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : พิธีเปิดการอบรมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อุบลราชธานี ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City) อุบลราชธานี และร่วมบรรยายหัวข้อ "การปรับบทบาทขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรรม ต่อการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ภายหลังเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19" ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุม 9 องค์กร (กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี) ณ ห้องประชุมสามพันโบก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมกับทีมออแกไนซ์เก๋ดี (เตรียมงานสัมมนาหอทั่วประเทศ) ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

เวลา 09.00 - 10.00 น. เรื่อง : ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยส่วนภูมิภาคและ ประธานหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อupdate สถานการณ์ การดำเนินงานต่างๆหลังเปิดเมือง รวมทั้ง การรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอ ร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ... ณ ผ่านระบบ Conference Call ผ่านทาง Google Meet

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ เลขที่รับหนังสือ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

เวลา 09.00 -12.00 น. การอบรมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อุบลราชธานี ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City) อุบลราชธานี และร่วมบรรยายหัวข้อ "การปรับบทบาทขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรรม ต่อการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ภายหลังเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19" ณ ห้องประชุม... อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (รอหนังสือ)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ฝ่ายขายและจัดจำหน่าย สายการบินไทยสมายล์ ขอเข้าพบเพื่อเสนอราคาบัตรโดยสำหรับลูกค้าภาคองค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (รอเสนอและพิจารณามอบหมาย)

หน่วยงานต้นเรื่อง : ฝ่ายขายและจัดจำหน่าย สายการบินไทยสมายล์

มอบหมายให้ : เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

เวลา 10.00 - 12.00 น. เรื่อง : ประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ณ ผ่านระบบ Conference Call ผ่านทาง Google Meet

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ, (นายมงคล จุลทัศน์) เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัด เลขที่รับหนังสือ

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมอนุกรรมการการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (รอพิจารณามอบหมาย)

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : () เลขที่รับหนังสือ 203

เวลา 15.00 น. เรื่อง : แผนการเพิ่มศักยภาพลักษณ์แบรนด์ออนไลน์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ (นางชูศรี กตัญญุตานันท์) รองประธาน และทีมไอที เลขที่รับหนังสือ

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

เวลา 15.00 น. เรื่อง : หารือมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : กลุ่ม 9 องค์กร (คุณศราวดี เทียมประเสริฐ)

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการ และคณะกรรมการ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ธนาคารออมสิน เลขที่รับหนังสือ 208

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!