การประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำปี 2563


2020-05-15 17:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 100

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำปี 2563 เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 และพิจารณาเสนอแนวนโยบายการดำเนินงาน ประจำปี 2563-2564 ตลอดจนการพิจารณาเลือกกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระตลอดจนการพิจารณาเรื่องอื่นๆ โดยมี นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม, นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603