วาระงานหอการค้าประจำเดือน พฤษภาคม 2563


2020-04-29 13:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 90

วาระงานหอการค้าอุบล

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

เวลา 10.00 น. เรื่อง : หารือเรื่องการค้าชายแดนร่วมกับประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 12.00 น. เรื่อง : พิธีปิดโครงการ "ตู้ปันสุข" หอการค้า และทำโรงครัวแจกจ่ายอาหารมื้อกลางวันให้กับประชาชนทั่วไป ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : คณะกรรมการหอค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563

เวลา 08.00 น. เรื่อง : พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ของจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

การแต่งกาย ชุดสูทสีกรมท่าหอการค้า สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line line@ website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารอุทยานโครงการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : กิจกรรมกับคณะกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบตู้ฆ่าเชื้อ จำนวน 2 ตู้ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

เวลา 10.00 น. เรื่อง : หารือเรื่องการค้าชายแดนร่วมกับประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 12.00 น. เรื่อง : พิธีปิดโครงการ "ตู้ปันสุข" หอการค้า และทำโรงครัวแจกจ่ายอาหารมื้อกลางวันให้กับประชาชนทั่วไป ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : คณะกรรมการหอค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563

เวลา 08.00 น. เรื่อง : พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ของจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

การแต่งกาย ชุดสูทสีกรมท่าหอการค้า สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!