การประชุมคณะกรรมการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563


2020-04-13 13:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 44

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายอุฬาร ปัญจะเรื่อง กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคและเพื่อเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงและให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแก่ผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603