หออุบล จับมือเทศบาลนครอุบล ร่วมกันจัดรถแห่ประชาสัมพันธ์มาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19


2020-03-25 16:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 139

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยขอให้ประชาชนอยู่บ้านตามมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญมาก เป็นการตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ได้ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ระดมในส่วนการสื่อสารให้เข้าใจอย่างง่ายโดยใช้กลไกเรื่องการประชาสัมพันธ์โดยใช้เสียงเพลงเป็นตัวเล่าเรื่อง เชิญชวนให้ผู้คนได้ตระหนัก ในการปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์และคำสั่งของทางราชการ และเป็นการขยายผลในส่วนเขตอำเภอเมืองและในเขตนอกเมือง ตำบล หมู่บ้าน ขอเชิญชวนให้ผู้มีจิตอาสาเข้ามาร่วมกันในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยใช้รถแห่ให้ทั่วจังหวัดอุบลราชธานี และขอขอบคุณเทศบาลนครอุบลราชธานีในครั้งนี้ด้วย เป็นการร่วมกันของภาครัฐและเอกชน จัดสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ ซึ่งวันนี้เป็นปฐมฤกษ์ของการเปิดตัวร่วมกันของส่วนภาครัฐและเอกชน และยังจะมีกิจกรรมอื่นอีก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการปลุกใจ ปลุกระดม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตัดตอนการแพร่เชื้อติด เชื้อให้ได้ในเร็ววัน จึงขอให้ประชาชนชาวอุบลราชธานีร่วมมือกัน คาดหวังว่าอีกไม่นานนักชาวอุบลฯ ก็จะได้ฉลองถอดหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นความหวังของพวกเราทุกคนที่อยากจะให้เกิดขึ้น.


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing