หออุบล จับมือเทศบาลนครอุบล ร่วมกันจัดรถแห่ประชาสัมพันธ์มาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19


2020-03-25 16:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 129

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยขอให้ประชาชนอยู่บ้านตามมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญมาก เป็นการตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ได้ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ระดมในส่วนการสื่อสารให้เข้าใจอย่างง่ายโดยใช้กลไกเรื่องการประชาสัมพันธ์โดยใช้เสียงเพลงเป็นตัวเล่าเรื่อง เชิญชวนให้ผู้คนได้ตระหนัก ในการปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์และคำสั่งของทางราชการ และเป็นการขยายผลในส่วนเขตอำเภอเมืองและในเขตนอกเมือง ตำบล หมู่บ้าน ขอเชิญชวนให้ผู้มีจิตอาสาเข้ามาร่วมกันในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยใช้รถแห่ให้ทั่วจังหวัดอุบลราชธานี และขอขอบคุณเทศบาลนครอุบลราชธานีในครั้งนี้ด้วย เป็นการร่วมกันของภาครัฐและเอกชน จัดสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ ซึ่งวันนี้เป็นปฐมฤกษ์ของการเปิดตัวร่วมกันของส่วนภาครัฐและเอกชน และยังจะมีกิจกรรมอื่นอีก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการปลุกใจ ปลุกระดม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตัดตอนการแพร่เชื้อติด เชื้อให้ได้ในเร็ววัน จึงขอให้ประชาชนชาวอุบลราชธานีร่วมมือกัน คาดหวังว่าอีกไม่นานนักชาวอุบลฯ ก็จะได้ฉลองถอดหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นความหวังของพวกเราทุกคนที่อยากจะให้เกิดขึ้น.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603