หารือการจัดทำสื่ออนไลน์ UBONDAILY เพื่อสื่อสารส่งสารกับประชาชน ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจน


2020-03-25 16:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 33

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการ, นายประสงค์ จันจำปา รองประธาน, นายมงคล จุลทัศน์ รองประธาน, นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์, นายอุฬาร ปัญจะเรื่อง กรรมการ และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชายชนท์ บุษยานุรักษ์ และภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิเช่น นายธนะรัชต์ สุภาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ, นายสิทธิศักดิ์ ทุมเสน ผู้แทน บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน, นายประเสริฐ เหมือนคิด ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 22, ผู้แทน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการจัดทำเครื่องมือสื่อสารกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจน โดยแหล่งข้อมูลดังกล่าวเป็นแหล่งข้อมูลที่ผ่านการคัดกรองจากภาครัฐแล้วว่าเชื่อถือได้และไม่หลอกลวง

  • ได้ทางสื่อออนไลน์ www.ubondaily.com
  • ทาง facebook https://www.facebook.com/Ubon-Daily
  • ทาง LINE Official Account @ubondaily
  • ทาง LINE Official Link https://lin.ee/7nRhwWx
  • หรือสแกน QR Code ตามภาพดังกล่าวนี้

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603