ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สั่งปิดสถานที่ราชการบางแห่งเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกัน COVID -19 ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ


2020-03-23 14:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 198

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จังหวัดอุบลราชรานึ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ นั้น เพื่อเป็นการควบคุมพื้นที่ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุบลราชธานี อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี จึงให้สั่งปิดสถานที่ราชการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนี้

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จังหวัดอุบลราชรานึ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ นั้น

เพื่อเป็นการควบคุมพื้นที่ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุบลราชธานี อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี จึงให้สั่งปิดสถานที่ราชการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนี้

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานี ปิดทำการชั่วคราว ณ ศาลากลางจังหวัตอุบลราชธานี
 2. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี/สาขา/ส่วนแยก ทุกแห่งในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ปิดการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 045-255855 (วัน เวลาราชการ) เว้นแต่ ธุรกรรมบางประเกทที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา ได้แก่
 • การใช้สิทธิคัดค้านนิติกรรมระหว่างประกาศ (มรดก, ใบแทน, ขาย, ให้,จำนอง)
 • การใช้สิทธิคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน
 • การคัดค้านแนวเขตกรณีสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน เป็นต้น
 • การไถ่ถอนจากขายฝากที่จะครบกำหนด
 • การอายัดที่ดิน
 • การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ มิฉะนั้น จะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณี หรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง

3. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม เปิดให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 045-245436 (วัน เวลาราชการ) และสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

4. สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย

 • สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 1
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขมราฐ

โดยปิดให้บริการค้นทะเบียนรถ ด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เว้นแต่ การรับชำระภาษีรถตามพระราขบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 สำหรับรถขนส่งที่ครบกำหนดสิ้นงวดภาษีเดือนมีนาคม 2563 เท่านั้น

5. สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่ง (ยกวันการบริการแจ้งเกิด แจ้งตาย)

6. สำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง (ยกวันการบริการแจ้งเกิด แจ้งตาย)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!