ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สั่งปิดสถานที่ราชการบางแห่งเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกัน COVID -19 ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ


2020-03-23 14:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 128

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จังหวัดอุบลราชรานึ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ นั้น เพื่อเป็นการควบคุมพื้นที่ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุบลราชธานี อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี จึงให้สั่งปิดสถานที่ราชการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนี้

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จังหวัดอุบลราชรานึ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ นั้น

เพื่อเป็นการควบคุมพื้นที่ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุบลราชธานี อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี จึงให้สั่งปิดสถานที่ราชการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนี้

 1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานี ปิดทำการชั่วคราว ณ ศาลากลางจังหวัตอุบลราชธานี
 2. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี/สาขา/ส่วนแยก ทุกแห่งในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี ปิดการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภท และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 045-255855 (วัน เวลาราชการ) เว้นแต่ ธุรกรรมบางประเกทที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา ได้แก่
 • การใช้สิทธิคัดค้านนิติกรรมระหว่างประกาศ (มรดก, ใบแทน, ขาย, ให้,จำนอง)
 • การใช้สิทธิคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน
 • การคัดค้านแนวเขตกรณีสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน เป็นต้น
 • การไถ่ถอนจากขายฝากที่จะครบกำหนด
 • การอายัดที่ดิน
 • การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ มิฉะนั้น จะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณี หรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง

3. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม เปิดให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 045-245436 (วัน เวลาราชการ) และสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

4. สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย

 • สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 1
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขมราฐ

โดยปิดให้บริการค้นทะเบียนรถ ด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เว้นแต่ การรับชำระภาษีรถตามพระราขบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 สำหรับรถขนส่งที่ครบกำหนดสิ้นงวดภาษีเดือนมีนาคม 2563 เท่านั้น

5. สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่ง (ยกวันการบริการแจ้งเกิด แจ้งตาย)

6. สำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง (ยกวันการบริการแจ้งเกิด แจ้งตาย)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing