คู่มือแนวทางและมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน COVID-19 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


2020-03-23 14:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 95

คู่มือแนวทางและมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน COVID-19 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603