ด่วน!ที่สุด จังหวัดอุบลราชธานี สั่งปิดสถานบริการดังต่อไปนี้ รายละเอียดให้อ่านจากประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่3/2563 ประกาศ ณ วันที่22 มีนาคม 2563


2020-03-21 05:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 69

ด่วน!ที่สุด จังหวัดอุบลราชธานี สั่งปิดสถานบริการดังต่อไปนี้ 1.ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี(รายละเอียดตามประกาศจังหวัด) จนถึงวันที่31มีนาคม 2563 2.ให้ปิดสถานที่(ตามรายละเอียดประกาศจังหวัด) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จะคลี่คลาย 3.ให้งดจัดงานหรือกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมากและมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เช่น คอนเสิร์ต งานบุญประเพณี งานมงคล งานอวมงคลที่มีดนตรี ฯลฯ 4.กำหนดเวลาปิดร้านอาหารและการจัดโต๊ะอาหาร รายละเอียดให้อ่านจากประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่3/2563 ประกาศ ณ วันที่22 มีนาคม 2563 นพพร พันธุ์เพ็ง กรรมการสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี รายงาน 22 มีนาคม 2563 เวลา 16.52 น


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing