ข่าวดี! หน้ากากอนามัย หาซื้อได้ที่ไหน/วันไหน /เวลาใดในจังหวัดอุบลราชธานี โปรดติดตาม


2020-03-20 12:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 28

สถานการณ์หน้ากากอนามัย (20 มีนาคม 2563) จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

  1. ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ ยังไม่มีหน้ากากอนามัยวางจำหน่าย มีหน้ากากผ้ามาวางจำหน่ายแทนเพื่อเป็นทางเลือก
  2. ห้างแม็คโครสาขาอุบลราชธานี ได้รับสินค้าหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายใน จำนวน 1,200 แพ็ค (4,800 ชิ้น) จำหน่าย 6 วัน โดยเริ่มจำหน่าย

วันแรกตั้งแต่วันที่ 17 ถึง วันที่ 22 มีค.63 วันละ 200 แพ็ค เริ่มจำหน่ายเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โดยออกบัตรคิวและจดหมายเลขประชาชน

3. แม๊กโคร สาขาวารินชำราบ ได้รับสินค้าหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายใน จำนวน 1,000 แพ็ค (4,000 ชิ้น) จำหน่าย 5 วัน

โดยเริ่มจำหน่ายวันแรกตั้งแต่วันที่ 17 ถึง วันที่ 21 มีค.63 วันละ 200 แพ็ค เริ่มจำหน่ายเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

4. ห้างบิ้กซีอุบลราชธานี ได้รับสินค้าหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายใน จำนวน 600 แพ็ค(2,400 ชิ้น) จะจำหน่าย ในวันที่ 21 มีค.63 เพียงวันเดียว

แบ่งจำหน่ายเป็น 4 รอบ ๆ ละ 150 แพ็ค แต่ละรอบเริ่มขายในเวลา 10.00 น. , 12.00 น. , 14.00 น. ,และ 16.00 น.

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบการจำหน่ายด้วยแล้ว

ทั้งนี้สนง.สสจ.อุบลราชธานีได้ดำเนินการ

  1. ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเป็นประจำทุกวัน
  2. กำชับผู้ประกอบการไม่ให้ขายในราคาสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและ
  3. ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน

จึงเรียนมาให้พี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานีทุกท่านได้รับทราบทั่วกัน

นพภา พันธุ์เพ็ง กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขต10 / รองประธานกขป.เขต10 / กรรมการอปสข.เขต10 และกรรมการสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี รายงาน


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564