การประชุมสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อทดแทนการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี


2020-03-11 17:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 81

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งให้อำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรมและสมาคมการค้า ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนภาคประชาชนผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเพื่อทดแทนการพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 11 มกราคม 2555 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยในการประชุมครั้งนี้ มีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603