"ท่องเที่ยวนำการค้า" คัดกรองคนเพื่อเป้าหมาย ความเชื่อถือ ไม่หลอก ไม่โกง เน้นวิธีการ MATCHING


2020-03-05 20:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 179

การประชุมการค้า ไทย-ลาว ได้ข้อสรุป " ท่องเที่ยวนำการค้า " คัดกรองคนเพื่อเป้าหมาย ความเชื่อถือ ไม่หลอก ไม่โกง เน้นวิธีการ MATCHING

การประชุม เจรจาทางการค้าระหว่างไทย-ลาว ของสามสถาบัน คือ

สภาการค้าและอุตสาหกรรม แขวงสาละวัน และ หอการค้าจังหวัดอุบล เมื่อวาน (10 มีนาคม) นับเป็นการเจรจาการค้าในรูปแบบใหม่ ที่เน้นภาคปฎิบัติ นั่นคือ คิดแล้ว ทำได้ จริง ทำได้เลย มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสองฝ่าย กว่า 30 คน

ประเด็นที่ หอการค้านำเสนอ คือ การถอดบทเรียน การค้าระหว่างกันตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา นั่นคือ ทำอย่างไร การค้า จะมีควาน่าเชื่อถือ ไม่โกล ไม่หลอกกัน (อดีตมีข้อเท็จจริง เรื่องหลอกต้มกัน อยู่เนืองๆ)

หอการค้า จึงเสนอให้ใช้ หลักการ ผู้ค้าขายที่จะได้รับการส่งเสริม ต้องเป็นสมาชิก ของ สามสถาบัน คือ สภาการค้าแขวงสาละวัน สภาอุตสาหกรรม หอการค้า เพื่อเป็นการคัดกรอง ให้ กันละกัน เพื่อเมื่อจับคุ่ matching ท่างการค้า (ทำการค้าขายกันแล้ว) จะเป็นการทำการค้า ที่ซื่อสัตย์ และ จริงใจต่อกัน (ไม่โกง ไม่หลอก)

ที่ประชุม เห็นชอบในประเด็นข้อนี้ อย่างเป็นเอกฉันท์ นับเป็นแนวทางที่ ได้รับการรับรองครั้งแรก เป็น model ที่ได้รับการยอมรับ ทั้งสอง

ประเด็น ที่สอง เรื่องการจัดตั้ง หอการค้าอำเภอ (ไทย) และ สภาการค้า (ลาว)

ไทยรายงานที่ประชุมว่า ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว คือ คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล เหลือ โขงเจียม ส่วนฝ่ายลาว ได้รายงานว่า กำลังรอ อนุมัติจาก ทางราชการ (การตั้งของลาว ตั้งโดยฝ่ายราชการ

ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ ตรงกันว่า การตั้งคณะทำงานหอการค้า ประจำอำเภอ และ สภาการค้าเมือง เป็นกลไก ที่สำคัญ ที่คัดกรองคน และ กำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อตกลงในแนวนโยบาย การค้าต้องไม่หลอก ไม่โกง ด้วยการส่งเสริม กลไก การเป็นสมาชิกองค์กรทางการค้า

ประเด็นที่ 3 จะร่วมกันสำรวจเส้นทางทางการค้า (อุบล-สาละวัน เมืองในเวียดนาม (เว้ ดานัง กวางตรี) และ สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อมาทำแผนที่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และใช้เป็นแผนที่ นำทาง ที่มีความถูกต้องทั้งระยะทาง และ แหล่งสถานที่สำคัญ ต่างๆ เพื่อใช้ในการค้า และ การท่องเที่ยวของคนทั่วไป และนักธุรกิจ

ที่ประชุมกำหนดให้ ดำเนินการรวมกัน นับกม 0 ที่ จะสร้างสะพานแห่งที่ 6 ข้ามโขง

ประเด็นที่ 4 กำหนดที่จะ ทำ land mark ที่จะสร้างสะพานทั้งฝั่งไทย และ ลาว เพื่อเป็นจุดท่องเที่ยว และ ประชาสัมพันธ์ ถึง การก่อสร้าง อยู่จุดใด ที่ประชุมเห็นพ้องดำเนินการ โดยทางอุบล จะไปสำรวจกำหนดจุดให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม

ประเด็นที่ 5 เนื่องจาก เสาหลักเมือง ต้นประดู่ อายุ 1,000 ปี ของสาละวัน ทรุดโทรม ตามกาลเวลา หอการค้า จึงเสนอ ขอเป็น การทำงานร่วมกันในกรอบความร่วมมือ และมิตรภาพ จึงขอเสนอให้สามสถาบันร่วมกันบูรณะ แล้วทำป้ายไปติดตั้งแสดงถึง ความรัก ความเอื้ออาทรร่วมมือกันในมิตรมิตรภาพ เสริมสร้างวัฒนธรรมประเพณี

ที่ประชุม เห็นชอบ ลงมือทำเลย

ประเด็นวาระอื่น เนื่องจาก ไทยกำลังประสบปัญหา COVID-19 แม้อุบลว่าจะเป็นเมืองปลอดโรค COVID-19 ด้วยน้ำใจ ความห่วงใย ใส่ใจกัน ในการประชุมทำ MOU ครั้งที่แล้ว ที่สาละวัน อุบลได้ไปมอบข้าวสารเหนียวให้ แขวงสาละวัน จำนวน 6 ตัน เพื่อ ช่วยพี่น้องชาวสาละวัน ในเหตุน้ำท่วม จำนวน 6 ตัน

ครั้งนี้ สภาการค้า สาละวัน ได้ ขอมอบเงิน จำนวน 2.8 ล้านกีบ กับหอการค้า เพื่อใช้ในการจัดหาหน้ากากอนามัย ให้ กับพี่น้องประชาชน ชาวอุบล

และ รับรอง ว่า อุบล คือ เมืองปลอดภัย

พี่น้องไม่ทิ้งกัน ยามยาก

matching คือการจับคู่ธุรกิจ ซึ่งจะถือเป็นกลยุทธ ในการทำการค้าระหว่างกัน ( สาละวัน และ อุบล)

ประเด็นที่ 7 จะผลักดัน การสร้างสะพานข้ามโขงแห่งที่ 6 นาตาล ละคอนเพ็ง ในเขต อุบล-สาละวัน ในเริ่มสร้าง และแล้วเสร็จโดยเร็ว

การค้า ที่จะสำเร็จ และ มั่นคงได้ ต้องเน้น ไม่หลอก ไม่โกง ยุทธวิธี คือ มีการกลั่นกรอง พ่อค้า นักธุรกิจ หอกาค้า ได้หยิบเรื่องนี้ มาเจราจา เป็นประเด็นแรก ที่สำคัญ ต้องกระจายโอกาสให้ ทุกคนได้เข้าถึง

น้ำใจ คนลาว เมืองสาละวัน พี่น้องไม่เคยทิ้งกัน

มอบเงิน ซื้อหน้ากากอนามัยให้ ชาวอุบล 2.8 ล้านกีบ


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564