ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


2020-03-05 20:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 50

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประสงค์ จันจำปา ผู้แทนภาคประชาชนและรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในการประชุมครั้งนี้มี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603