สสปน.. สรุปผลการศึกษา เสนออุบลเป็น "เมืองมหัศจรรย์ธรรมชาติ แหล่งรวมอารยธรรม การค้าชายแดน 3แผ่นดิน"


2020-03-03 16:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 46

โดยมีการสรุปผล ในการประชุม สัมมนาครั้งที่ 2 สรุปว่า อุบล เป็นแหล่งอารยธรรม 3 ประเทศ คือ ไทย ลาวกัมพูชา และ อุบลเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่โดดเด่นของอีสาน ที่สำคัญอุบลเป็นเมืองที่มีการค้าชายแดน 3 ประเทศหนึ่งเดียวในอีสาน

ข้อมูลนี้ ตอกย้ำศักยภาพอุบล ทีเคยนำเสนอไปแล้ว เมืองกลางปี 62

ความตอนหนึ่ง ของข้อมูลข้อสรุปครั้งนั้น

ผลของการศึกษาในโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน)

สรุป ทางเลือกของจะว่าธานีในการพัฒนาสู่ Mice city

โดยมีการสรุปผล ในการประชุม สัมมนาครั้งที่ 2 สรุปว่า อุบล เป็นแหล่งอารยธรรม 3 ประเทศ คือ ไทย ลาวกัมพูชา และ อุบลเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่โดดเด่นของอีสาน ที่สำคัญอุบลเป็นเมืองที่มีการค้าชายแดน 3 ประเทศหนึ่งเดียวในอีสาน

ชุมชนโบราณ บ้านก้านเหลือง อายุ 2500-2800 ปี

ผาแต้ม 3000-4000ปี

อาณาจักร ฟูนัน

อาณาจักร เจนละ แถบปากน้ำมูล

โบราณสถาน วัดภู ในลาว

เขาพระวิหาร ใน กัมพูชา

รวมทั้งอาณาจักร ขอม เชื่อมโยงถึง.นครวัด นครทม ปราสาท ในเขมร

ดินแดน คนอิสานที่ถอยหลัง สืบค้น กว่า 3000 ปี รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลง ของชุมชน กว่า จะถึง อุบลราชธานี ศรีวนาลัย ประเทศราชนับรวม อารยธรรม มีหลากหลาย ผ่านมากว่า 2000-5000 ปี

อุบล.คือ ดินแดนแห่งโอกาส ของ สุวรรณภูมิ และ ยังเป็นศูนย์กลาง ของ อินโดจีน ตอนใต้

อุบล คือศูนย์กลางของอินโดจีนตอนใต้ อิสานใต้ ลาวใต้ เวียตนามใต้ และกัมพูชา ทั้งหมด

จังหวัด เป็นจังหวัดเดียว มนอิสาน ที่มีพรมแดนติด กับ 2ประเทศ ดังนั้น จึงเป็นที่มา ของ แนวคิด จุดเด่น ของอุบล คือ ค้าขายชายแดน 3แผ่นดิน (ไทย ลาว กัมพูชา) แถม เวียตนาม

มหัศจรรย ธรรมชาติ ที่อุบล มี หลาย แห่ง เป็นหนึ่งเดียวในสยามหนึ่งเดียวของประเทศ

อุบลเเมืองมหัศจรรย์ธรรมชาติ แหล่งรวมอารยธรรม การค้าชายแดน 3แผ่นดิน จึงเป็นแนวความคิด การเสนอ ที่ถูกต้อง ตรงที่สุด


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing