สสปน.. สรุปผลการศึกษา เสนออุบลเป็น "เมืองมหัศจรรย์ธรรมชาติ แหล่งรวมอารยธรรม การค้าชายแดน 3แผ่นดิน"


2020-03-03 16:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 78

โดยมีการสรุปผล ในการประชุม สัมมนาครั้งที่ 2 สรุปว่า อุบล เป็นแหล่งอารยธรรม 3 ประเทศ คือ ไทย ลาวกัมพูชา และ อุบลเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่โดดเด่นของอีสาน ที่สำคัญอุบลเป็นเมืองที่มีการค้าชายแดน 3 ประเทศหนึ่งเดียวในอีสาน

ข้อมูลนี้ ตอกย้ำศักยภาพอุบล ทีเคยนำเสนอไปแล้ว เมืองกลางปี 62

ความตอนหนึ่ง ของข้อมูลข้อสรุปครั้งนั้น

ผลของการศึกษาในโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน)

สรุป ทางเลือกของจะว่าธานีในการพัฒนาสู่ Mice city

โดยมีการสรุปผล ในการประชุม สัมมนาครั้งที่ 2 สรุปว่า อุบล เป็นแหล่งอารยธรรม 3 ประเทศ คือ ไทย ลาวกัมพูชา และ อุบลเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่โดดเด่นของอีสาน ที่สำคัญอุบลเป็นเมืองที่มีการค้าชายแดน 3 ประเทศหนึ่งเดียวในอีสาน

ชุมชนโบราณ บ้านก้านเหลือง อายุ 2500-2800 ปี

ผาแต้ม 3000-4000ปี

อาณาจักร ฟูนัน

อาณาจักร เจนละ แถบปากน้ำมูล

โบราณสถาน วัดภู ในลาว

เขาพระวิหาร ใน กัมพูชา

รวมทั้งอาณาจักร ขอม เชื่อมโยงถึง.นครวัด นครทม ปราสาท ในเขมร

ดินแดน คนอิสานที่ถอยหลัง สืบค้น กว่า 3000 ปี รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลง ของชุมชน กว่า จะถึง อุบลราชธานี ศรีวนาลัย ประเทศราชนับรวม อารยธรรม มีหลากหลาย ผ่านมากว่า 2000-5000 ปี

อุบล.คือ ดินแดนแห่งโอกาส ของ สุวรรณภูมิ และ ยังเป็นศูนย์กลาง ของ อินโดจีน ตอนใต้

อุบล คือศูนย์กลางของอินโดจีนตอนใต้ อิสานใต้ ลาวใต้ เวียตนามใต้ และกัมพูชา ทั้งหมด

จังหวัด เป็นจังหวัดเดียว มนอิสาน ที่มีพรมแดนติด กับ 2ประเทศ ดังนั้น จึงเป็นที่มา ของ แนวคิด จุดเด่น ของอุบล คือ ค้าขายชายแดน 3แผ่นดิน (ไทย ลาว กัมพูชา) แถม เวียตนาม

มหัศจรรย ธรรมชาติ ที่อุบล มี หลาย แห่ง เป็นหนึ่งเดียวในสยามหนึ่งเดียวของประเทศ

อุบลเเมืองมหัศจรรย์ธรรมชาติ แหล่งรวมอารยธรรม การค้าชายแดน 3แผ่นดิน จึงเป็นแนวความคิด การเสนอ ที่ถูกต้อง ตรงที่สุด


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing