วาระงานหอการค้าประจำเดือน มีนาคม 2563


2020-02-27 16:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 156

วาระงานหอการค้าอุบล

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.ก.พ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line line@ website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

เวลา 17.00 น. เรื่อง : ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดโฉมใหม่ โฮมวัน บริษัทในเครือ ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด ณ บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ 095

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563

เวลา 08.00 น. เรื่อง : พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ 114

เวลา 10.30 น. เรื่อง : ร่วมกิจกรรมแสดงสินค้า/เจรจาธุรกิจ Matching กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกลุ่มเกษตรแปรรูป (TAF) พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) ณ ห้องสัมมนา โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ 115

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ร่วมงานพิธีเปิดป้ายโรงงานและพิธีเปิดงานแข่งขันปรุงอาหารอีสานสไตล์ฟิวชั่น ครั้งที่ 2 ณ บริษัท เดอะโฮมฟู๊ด จำกัด เลขที่ 144 หมู่ที่ 5 บ้านเชือก ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท เดอะโฮมฟู๊ด จำกัด

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ประชุมหารือการจัดสร้างพระ วัตถุมงคล เพื่อเป็นทุนในการจัดเตรียมประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ประชุมหารือประเด็นการจัดระบบรองรับสังคมสูงวัยและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 114

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 18.00 น. เรื่อง : ร่วมงาน "วันนักข่าว 5 มีนาคม" ณ บริเวณลาน Night Garden หลังสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563

เวลา 08.00 น. เรื่อง : ประชุมหารือร่วมกับ ผวจ.อบ. เรื่องการสร้างพระ (สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ อุบล) ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง2, (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ เลขที่รับหนังสือ

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 118

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ประชุมหารือร่วมกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงสาละวัน สปป.ลาว ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงสาละวัน สปป.ลาว

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมผาแต้ม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางพริ้งพิศ วังทอง) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, (นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ) กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 116

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City อุบลราชธานี และคณะทำงานขับเคลื่อนช่องเม็ก Happy Valley ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 120

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

เวลา 10.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายมงคล จุลทัศน์) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 117

เวลา 10.30 น. เรื่อง : ประชุมหารือร่วมกับผู้ตรวจราชการพาณิชย์ (นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย) ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจการค้า ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 112

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการการจัดทำหน้ากากผ้า ภายใต้โครงการ "ทำด้วยหัวใจ ให้ด้วยรัก" ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมสร้างเครือข่าย เชื่อมโยง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 (Focus Group) ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ 120

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563

เวลา 00.00 น. (รอยืนยัน) เรื่อง : ส่งหนังสือเรื่องมวลสาร ถึงเจ้าอาวาสวัดบูรพา,วัดเลียบ,วัดศรีอุบลฯ เพื่อจัดสร้างเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

เวลา 11.00 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 132

เวลา 13.00 น. เรื่อง : ประชุมระดมความคิดเห็น "การประเมินภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจภาคอีสาน ปี 2563 และข้อเสนอแนะโครงการส่งเสริม SME ณ ห้องปทุมมาศ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 139

เวลา 18.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

เวลา 13.30 น. เรื่อง : การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 137

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563

เวลา 08.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.ก.พ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายประมอน เขียวขำ) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!