การประชุมพิจารณาคัดเลือกการประกวดคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563


2020-02-13 15:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 76

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบล เป็นประธานในที่ประชุม

จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดโครงการประกวดคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๓

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการบูรพาจารย์ราลึกเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเสนอชื่อ"หลวงปู่มั่น” เพิ่มเติม

ในคำขวัญประจำจังหวัดเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ผ่าน

คำขวัญประจำจังหวัดที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ และความโดดเด่นของาอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603