การประชุมพิจารณาคัดเลือกการประกวดคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563


2020-02-13 15:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 86

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบล เป็นประธานในที่ประชุม

จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดโครงการประกวดคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๓

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการบูรพาจารย์ราลึกเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเสนอชื่อ"หลวงปู่มั่น” เพิ่มเติม

ในคำขวัญประจำจังหวัดเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ผ่าน

คำขวัญประจำจังหวัดที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ และความโดดเด่นของาอุบลราชธานี


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing