การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยและปิดโครงการวิจัยย่อย ภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร


2020-02-13 15:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 65

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมรีเจนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นายประสงค์ จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด) และนายรัฐนันท์ ภัทรธนเศรษฐ์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้บริหารตลาดดอนกลาง) ร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยและปิดโครงการวิจัยย่อย ภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร

โดยมี ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ ผู้บริหารโครงการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร เป็นผู้กล่าวรายงาน

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ใหเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และให้แนวคิด นโยบายการสนับสนุนแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดในมิติเศรษฐกิจและอาชีพ ภายใต้ประเด็น “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย” 2.) เพื่อพัฒนาระบบจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเชื่อมโยง งานวิจัยให้เกิดประโยชน์และพัฒนาระบบสนับสนุนที่เพื่อให้เกิดการเติบโตของการทำงานวิจัยรับใช้พื้นที่หรือสังคมของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริงและการดำเนินงานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อได้ต้นแบบตลาดอาหารปลอดภัยของจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพื้นที่นำร่อง คือ ตลาดเทศบาล 3 และตลาดดอนกลาง ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานนับตั้งแต่ วันที่ 17 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2563 นั้น


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing