การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยและปิดโครงการวิจัยย่อย ภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร


2020-02-13 15:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 102

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมรีเจนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นายประสงค์ จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด) และนายรัฐนันท์ ภัทรธนเศรษฐ์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้บริหารตลาดดอนกลาง) ร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยและปิดโครงการวิจัยย่อย ภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร

โดยมี ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ ผู้บริหารโครงการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร เป็นผู้กล่าวรายงาน

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ใหเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และให้แนวคิด นโยบายการสนับสนุนแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดในมิติเศรษฐกิจและอาชีพ ภายใต้ประเด็น “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย” 2.) เพื่อพัฒนาระบบจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเชื่อมโยง งานวิจัยให้เกิดประโยชน์และพัฒนาระบบสนับสนุนที่เพื่อให้เกิดการเติบโตของการทำงานวิจัยรับใช้พื้นที่หรือสังคมของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริงและการดำเนินงานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อได้ต้นแบบตลาดอาหารปลอดภัยของจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพื้นที่นำร่อง คือ ตลาดเทศบาล 3 และตลาดดอนกลาง ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานนับตั้งแต่ วันที่ 17 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2563 นั้น


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!