การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยและปิดโครงการวิจัยย่อย ภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร


2020-02-13 15:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 65

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมรีเจนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นายประสงค์ จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด) และนายรัฐนันท์ ภัทรธนเศรษฐ์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้บริหารตลาดดอนกลาง) ร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยและปิดโครงการวิจัยย่อย ภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร

โดยมี ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ ผู้บริหารโครงการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร เป็นผู้กล่าวรายงาน

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ใหเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และให้แนวคิด นโยบายการสนับสนุนแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดในมิติเศรษฐกิจและอาชีพ ภายใต้ประเด็น “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย” 2.) เพื่อพัฒนาระบบจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเชื่อมโยง งานวิจัยให้เกิดประโยชน์และพัฒนาระบบสนับสนุนที่เพื่อให้เกิดการเติบโตของการทำงานวิจัยรับใช้พื้นที่หรือสังคมของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริงและการดำเนินงานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อได้ต้นแบบตลาดอาหารปลอดภัยของจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพื้นที่นำร่อง คือ ตลาดเทศบาล 3 และตลาดดอนกลาง ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานนับตั้งแต่ วันที่ 17 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2563 นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603