การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยและปิดโครงการวิจัยย่อย ภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร


2020-02-13 15:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 85

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมรีเจนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นายประสงค์ จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี อุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด) และนายรัฐนันท์ ภัทรธนเศรษฐ์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้บริหารตลาดดอนกลาง) ร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยและปิดโครงการวิจัยย่อย ภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร

โดยมี ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ ผู้บริหารโครงการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร เป็นผู้กล่าวรายงาน

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ใหเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และให้แนวคิด นโยบายการสนับสนุนแผนบูรณาการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดในมิติเศรษฐกิจและอาชีพ ภายใต้ประเด็น “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย” 2.) เพื่อพัฒนาระบบจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเชื่อมโยง งานวิจัยให้เกิดประโยชน์และพัฒนาระบบสนับสนุนที่เพื่อให้เกิดการเติบโตของการทำงานวิจัยรับใช้พื้นที่หรือสังคมของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริงและการดำเนินงานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อได้ต้นแบบตลาดอาหารปลอดภัยของจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพื้นที่นำร่อง คือ ตลาดเทศบาล 3 และตลาดดอนกลาง ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานนับตั้งแต่ วันที่ 17 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2563 นั้น


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing