ประชุมคณะทำงานทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด (Hometown Development Voluntary Leader Team) ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563


2020-02-11 10:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 72

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 โดย นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง หัวหน้าทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการประชุมฯ

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด หรือ Hometown Development Voluntary Leader Team ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านต่างๆจากทุกสาขาวิชาชีพ เช่น ข้าราชการหรือพนักงานเอกชนที่เกษียณอายุ บุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาคเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนที่มีความพร้อมและมีจิตอาสาที่จะนำปัญญา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มาทำงานรับใช้ส่วนรวม ไม่หวังผลตอบแทนในเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างเสริม สนับสนุน พัฒนางานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้น การบูรณาการงานพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยการระดมความรู้และทรัพยากรบุคคลในพื้นที่สนับสนุนการกับเรื่องงานพัฒนาชุมชน รวมถึงร่วมติดตามสนับสนุนและประเมินผลงานพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน.


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing