ประชุมคณะทำงานทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด (Hometown Development Voluntary Leader Team) ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563


2020-02-11 10:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 66

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 โดย นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง หัวหน้าทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการประชุมฯ

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด หรือ Hometown Development Voluntary Leader Team ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านต่างๆจากทุกสาขาวิชาชีพ เช่น ข้าราชการหรือพนักงานเอกชนที่เกษียณอายุ บุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาคเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนที่มีความพร้อมและมีจิตอาสาที่จะนำปัญญา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มาทำงานรับใช้ส่วนรวม ไม่หวังผลตอบแทนในเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างเสริม สนับสนุน พัฒนางานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้น การบูรณาการงานพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยการระดมความรู้และทรัพยากรบุคคลในพื้นที่สนับสนุนการกับเรื่องงานพัฒนาชุมชน รวมถึงร่วมติดตามสนับสนุนและประเมินผลงานพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603