ประชุมคณะทำงานทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด (Hometown Development Voluntary Leader Team) ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563


2020-02-11 10:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 114

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 โดย นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง หัวหน้าทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการประชุมฯ

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด หรือ Hometown Development Voluntary Leader Team ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านต่างๆจากทุกสาขาวิชาชีพ เช่น ข้าราชการหรือพนักงานเอกชนที่เกษียณอายุ บุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาคเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนที่มีความพร้อมและมีจิตอาสาที่จะนำปัญญา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มาทำงานรับใช้ส่วนรวม ไม่หวังผลตอบแทนในเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างเสริม สนับสนุน พัฒนางานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้น การบูรณาการงานพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยการระดมความรู้และทรัพยากรบุคคลในพื้นที่สนับสนุนการกับเรื่องงานพัฒนาชุมชน รวมถึงร่วมติดตามสนับสนุนและประเมินผลงานพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!