วาระงานหอการค้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563


2020-02-03 09:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 177

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line line@ website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 15.30 น. เรื่อง : ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 078

เวลา 19.00 น. เรื่อง : ประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ที่อุบล ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ในโครงการอุบลสแควร์)

มอบหมายให้ : คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.30 - 12.00 น. เรื่อง : ประชุมเชิงปฎิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ชั้น 2

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 067

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 077

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 10.00-12.00 น. เรื่่อง :ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้อง U2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าฯ (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ และ(นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 049

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00 น. เรื่่อง :ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จอดรถที่อาคารอธิการบดี โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดหารถตู้เพื่อรับ-ส่ง คณะกรรมการส่งเสริมฯ เข้าร่วมงาน ณ เวทีกลางคณะเกษตรศาสตร์)

เวลา 13.00 น. เรื่่อง :ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 053, 060

7-9 ก.พ. 2563 เรื่่อง :ประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายไมซ์ซิตี้ (MICE City Summit 2020) และงาน Chiang Mai Blooms 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 032

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

7-9 ก.พ. 2563 เรื่่อง :ประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายไมซ์ซิตี้ (MICE City Summit 2020) และงาน Chiang Mai Blooms 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 032

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 15.00 น. เรื่อง : ร่วมงานบวงสรวงและสมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ 3 มหาราช 1 เจ้าเมือง (ต้นกำเนิดอุบลราชธานี) ณ ลานรื่นเริงไชย ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ที่ว่าการปกครองอำเภอนาจะหลวย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าฯ (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 052

7-9 ก.พ. 2563 เรื่่อง :ประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายไมซ์ซิตี้ (MICE City Summit 2020) และงาน Chiang Mai Blooms 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 032

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 10.00 น. เรื่่อง :เรื่องการจัดทำเหรียญ หลวงปู่มั่น หาทุน จัดงานประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : นายสฤษย์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ประชุมโครงการทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการช่วยเหลือ และให้กำลังใจชาวจีน เรื่องเชื้อไวรัสโคโรน่าที่เมืองอู่ฮั่น โดยผ่านทางกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมอุบลวานิชสมาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00-16.30 น. เรื่อง : ประชุมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยและปิดโครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 046

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสนั่น สุตัญตั้งใจ) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 075

เวลา 13.00-16.00 น. เรื่อง : ร่วมเสวนางานมหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (รวมพลังสร้างสุขภาพเพื่อวันพรุ่งนี้ : UC Fit today for tomorrow) ในหัวข้อ "สุขภาพสร้างได้ด้วยมือเรา" ณ ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 072

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประกวดคำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 085

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30 น. - 12.00 น. เรื่อง : ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือ ลดการตีตรา และเลือกปฏิบัติ เพื่อยุติปัญหาเอดส์ จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 080

เวลา ........ น. (รอยืนยัน) เรื่อง : ติดตามลงพื้นที่กับคณะทำงานของงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ........ อำเภอ........ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 10.00 น. เรื่อง : 25 องค์กรชาวจีนโพ้นทะเลจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันบันทึกภาพการบริจาคช่วยเหลือชาวอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ที่ประสบภาวะการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, (นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

15-17 ก.พ. 2563 เดินทางไปแขวงสาละวัน สปป.ลาว เรื่อง : ร่วมลงนาม MOU เกี่ยวกับการร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงสาละวัน กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ณ แขวงสาละวัน สปป.ลาว

หน่วยงานต้นเรื่อง : สภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงสาละวัน สปป.ลาว

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 035

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

15-17 ก.พ. 2563 เดินทางไปแขวงสาละวัน สปป.ลาว เรื่อง : ร่วมลงนาม MOU เกี่ยวกับการร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงสาละวัน กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ณ แขวงสาละวัน สปป.ลาว

หน่วยงานต้นเรื่อง : สภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงสาละวัน สปป.ลาว

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 035

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

15-17 ก.พ. 2563 เดินทางไปแขวงสาละวัน สปป.ลาว เรื่อง : ร่วมลงนาม MOU เกี่ยวกับการร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงสาละวัน กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ณ แขวงสาละวัน สปป.ลาว

หน่วยงานต้นเรื่อง : สภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงสาละวัน สปป.ลาว

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 035

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 086

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.00 น.(โดยประมาณ) เรื่อง : ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขา 15351 ห้วยม่วง ณ ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขา 15351 ห้วยม่วง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศรีลำดวน 2 โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

23-24 ก.พ. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช และโรงแรม วี วัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

23-24 ก.พ. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช และโรงแรม วี วัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องรับรองเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

28-29 ก.พ. ถึง 1 มี.ค. 2563 เรื่อง : อบรมเจ้าหน้าที่หอการค้าทั่วประเทศ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นางสาวพรสิริวิมล เคนเดิม) เจ้าหน้าที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 061

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

28-29 ก.พ. ถึง 1 มี.ค. 2563 เรื่อง : อบรมเจ้าหน้าที่หอการค้าทั่วประเทศ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นางสาวพรสิริวิมล เคนเดิม) เจ้าหน้าที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 061

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

เวลา 17.00 น. เรื่อง : ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดโฉมใหม่ โฮมวัน บริษัทในเครือ ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด ณ บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ 095

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563

เวลา 08.00 น. เรื่อง : พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ 114

เวลา 10.30 น. เรื่อง : ร่วมกิจกรรมแสดงสินค้า/เจรจาธุรกิจ Matching กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกลุ่มเกษตรแปรรูป (TAF) พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) ณ ห้องสัมมนา โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ 115


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!