วาระงานหอการค้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563


2020-02-03 09:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 139

ตามนโยบาย ประธานหอการค้า มอบให้ เลขาธิการ และ สำนักงานหอการค้า เป็นผุ้รับผิดชอบ มอบหมายงาน ทำการในนามหอการค้า ตลอดจนการแจ้งประสานนัดหมาย และ ทำสถิติ ประเมิน รวมทั้งการทำข่าวสารเผยแพร่ ในช่องทาง ของสื่อหอการค้า เช่น หนังสือพิมพ์ facebook line [email protected] website เป็นต้น

วาระงานหอการค้าอุบล

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 15.30 น. เรื่อง : ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 078

เวลา 19.00 น. เรื่อง : ประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ที่อุบล ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ในโครงการอุบลสแควร์)

มอบหมายให้ : คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.30 - 12.00 น. เรื่อง : ประชุมเชิงปฎิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมอาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ชั้น 2

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 067

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 077

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 10.00-12.00 น. เรื่่อง :ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้อง U2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าฯ (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ และ(นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ เลขที่รับหนังสือ 049

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00 น. เรื่่อง :ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จอดรถที่อาคารอธิการบดี โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดหารถตู้เพื่อรับ-ส่ง คณะกรรมการส่งเสริมฯ เข้าร่วมงาน ณ เวทีกลางคณะเกษตรศาสตร์)

เวลา 13.00 น. เรื่่อง :ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 053, 060

7-9 ก.พ. 2563 เรื่่อง :ประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายไมซ์ซิตี้ (MICE City Summit 2020) และงาน Chiang Mai Blooms 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 032

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

7-9 ก.พ. 2563 เรื่่อง :ประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายไมซ์ซิตี้ (MICE City Summit 2020) และงาน Chiang Mai Blooms 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 032

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 15.00 น. เรื่อง : ร่วมงานบวงสรวงและสมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ 3 มหาราช 1 เจ้าเมือง (ต้นกำเนิดอุบลราชธานี) ณ ลานรื่นเริงไชย ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : ที่ว่าการปกครองอำเภอนาจะหลวย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าฯ (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ 052

7-9 ก.พ. 2563 เรื่่อง :ประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายไมซ์ซิตี้ (MICE City Summit 2020) และงาน Chiang Mai Blooms 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

มอบหมายให้ : (นายสมชาติ พงคพนาไกร) ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 032

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 10.00 น. เรื่่อง :เรื่องการจัดทำเหรียญ หลวงปู่มั่น หาทุน จัดงานประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : นายสฤษย์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ ไม่มี

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ประชุมโครงการทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าฯ เลขที่รับหนังสือ

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 14.00 น. เรื่อง : ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการช่วยเหลือ และให้กำลังใจชาวจีน เรื่องเชื้อไวรัสโคโรน่าที่เมืองอู่ฮั่น โดยผ่านทางกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมอุบลวานิชสมาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00-16.30 น. เรื่อง : ประชุมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยและปิดโครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 046

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายสนั่น สุตัญตั้งใจ) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 075

เวลา 13.00-16.00 น. เรื่อง : ร่วมเสวนางานมหกรรมวิชาการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (รวมพลังสร้างสุขภาพเพื่อวันพรุ่งนี้ : UC Fit today for tomorrow) ในหัวข้อ "สุขภาพสร้างได้ด้วยมือเรา" ณ ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 072

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประกวดคำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 085

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30 น. - 12.00 น. เรื่อง : ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือ ลดการตีตรา และเลือกปฏิบัติ เพื่อยุติปัญหาเอดส์ จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 080

เวลา ........ น. (รอยืนยัน) เรื่อง : ติดตามลงพื้นที่กับคณะทำงานของงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ........ อำเภอ........ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 10.00 น. เรื่อง : 25 องค์กรชาวจีนโพ้นทะเลจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันบันทึกภาพการบริจาคช่วยเหลือชาวอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ที่ประสบภาวะการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, (นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

15-17 ก.พ. 2563 เดินทางไปแขวงสาละวัน สปป.ลาว เรื่อง : ร่วมลงนาม MOU เกี่ยวกับการร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงสาละวัน กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ณ แขวงสาละวัน สปป.ลาว

หน่วยงานต้นเรื่อง : สภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงสาละวัน สปป.ลาว

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 035

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

15-17 ก.พ. 2563 เดินทางไปแขวงสาละวัน สปป.ลาว เรื่อง : ร่วมลงนาม MOU เกี่ยวกับการร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงสาละวัน กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ณ แขวงสาละวัน สปป.ลาว

หน่วยงานต้นเรื่อง : สภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงสาละวัน สปป.ลาว

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 035

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

15-17 ก.พ. 2563 เดินทางไปแขวงสาละวัน สปป.ลาว เรื่อง : ร่วมลงนาม MOU เกี่ยวกับการร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงสาละวัน กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ณ แขวงสาละวัน สปป.ลาว

หน่วยงานต้นเรื่อง : สภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงสาละวัน สปป.ลาว

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 035

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นางบัวหลวง อาษาพล) รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

เวลา 13.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, (นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 086

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.00 น.(โดยประมาณ) เรื่อง : ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขา 15351 ห้วยม่วง ณ ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขา 15351 ห้วยม่วง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

เวลา 09.30 น. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศรีลำดวน 2 โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

23-24 ก.พ. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช และโรงแรม วี วัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

23-24 ก.พ. เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช และโรงแรม วี วัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00 น. เรื่อง : ร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องรับรองเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ

28-29 ก.พ. ถึง 1 มี.ค. 2563 เรื่อง : อบรมเจ้าหน้าที่หอการค้าทั่วประเทศ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นางสาวพรสิริวิมล เคนเดิม) เจ้าหน้าที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 061

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

28-29 ก.พ. ถึง 1 มี.ค. 2563 เรื่อง : อบรมเจ้าหน้าที่หอการค้าทั่วประเทศ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

หน่วยงานต้นเรื่อง : หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มอบหมายให้ : (นางสาวพรสิริวิมล เคนเดิม) เจ้าหน้าที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่รับหนังสือ 061

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

เวลา 17.00 น. เรื่อง : ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดโฉมใหม่ โฮมวัน บริษัทในเครือ ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด ณ บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ 095

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563

เวลา 08.00 น. เรื่อง : พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ 114

เวลา 10.30 น. เรื่อง : ร่วมกิจกรรมแสดงสินค้า/เจรจาธุรกิจ Matching กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกลุ่มเกษตรแปรรูป (TAF) พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) ณ ห้องสัมมนา โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มอบหมายให้ : (นายนิมิต สิทธิไตรย์) ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เลขที่รับหนังสือ 115


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603