ประชุมคณะทำงานบริหาาจัดการข้อมูล การขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ระดับจังหวัด


2020-01-21 16:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 66

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานบริหาาจัดการข้อมูล การขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ระดับจังหวัด โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล การขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศและแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามคำสั่งสำนักนายยกรัฐมนตรี ที่ 225/2562 ในที่ประชุมได้มีแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลโดยมีคณะทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันบริหารบูรณาการแผนการขอดึงข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในส่วนของความปลอดภัยในพื้นที่ที่่สุ่มเสี่ยงและเป็นการเชื่อมโยงกับนโยบาย Smart City เพื่อเพิ่มความมั่นใจในด้านการลงทุน เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรองรับการขยายตัวของพื้นที่ชุมชน ในที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์ระบบกล้องวงจรปิดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เช่นจำนวนกล้องๅ, ประเภทกล้อง และหน่วยงานเจ้าของกล้อง

นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของการเชื่อมโยงระหว่างการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และโครงการ Smart City ว่าด้วยเรื่อง ระบบ CCTV เป็นกลไกลที่สำคัญในการวางแผนรองรับเรื่องความปลอดภัย แนะนำให้ CCTV มีการเชื่อมต่อกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านความปลอดภัย และเน้นย้ำสำหรับผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการดึงข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่น หน่วยงานตำรวจเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในส่วนของการทำ MOU ร่วมกันกับภาคเอกชน นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการแนะนำให้การใช้ Google Street View เพื่อช่วยในการสำรวจกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ต่างๆและมุ่งเน้นการขอความช่วยเหลือในการดึงข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทั้งในภาครัฐและเอกชน


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing