ประชุมคณะทำงานบริหาาจัดการข้อมูล การขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ระดับจังหวัด


2020-01-21 16:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 66

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานบริหาาจัดการข้อมูล การขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ระดับจังหวัด โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล การขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศและแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามคำสั่งสำนักนายยกรัฐมนตรี ที่ 225/2562 ในที่ประชุมได้มีแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลโดยมีคณะทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันบริหารบูรณาการแผนการขอดึงข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในส่วนของความปลอดภัยในพื้นที่ที่่สุ่มเสี่ยงและเป็นการเชื่อมโยงกับนโยบาย Smart City เพื่อเพิ่มความมั่นใจในด้านการลงทุน เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรองรับการขยายตัวของพื้นที่ชุมชน ในที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์ระบบกล้องวงจรปิดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เช่นจำนวนกล้องๅ, ประเภทกล้อง และหน่วยงานเจ้าของกล้อง

นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของการเชื่อมโยงระหว่างการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และโครงการ Smart City ว่าด้วยเรื่อง ระบบ CCTV เป็นกลไกลที่สำคัญในการวางแผนรองรับเรื่องความปลอดภัย แนะนำให้ CCTV มีการเชื่อมต่อกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านความปลอดภัย และเน้นย้ำสำหรับผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการดึงข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่น หน่วยงานตำรวจเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในส่วนของการทำ MOU ร่วมกันกับภาคเอกชน นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการแนะนำให้การใช้ Google Street View เพื่อช่วยในการสำรวจกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ต่างๆและมุ่งเน้นการขอความช่วยเหลือในการดึงข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทั้งในภาครัฐและเอกชน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603