คณะจากโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2020-01-20 10:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 59

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะจาก โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ นายนิมิตย์ สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603