โครงการ "ปั่นปันบุญ" ยะลา-อุบลราชธานี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบ รพ.วารินชำราบ


2020-01-15 14:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 124

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวโครงการ "ปั่นปันบุญ"

เส้นทางปั่นจากจังหวัดยะลา ถึง จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 1,823 กิโลเมตร เพื่อร่วมหารายได้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาลวารินชำราบ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์สมชัย โชคพัฒนาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ, ประธานชมรมนักปั่น ปัน บุญ แห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวโครงการ "ปั่นปันบุญ" นี้ขึ้นเพื่อขอรับบริจาค กับผู้ที่มีจิตกุศล ตลอดเส้นทางปั่น และผู้ที่มีจิตศรัทธาในพื้นที่ ในโอกาสครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลวารินชำราบ

โดย โรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการให้บริการในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนกลาง 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพิบูลมังสาหาร, อำเภอโขงเจียม, อำเภอสิรินธร, อำเภอนาเยีย, อำเภอสำโรง, อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอวารินชำราบ ซึ่งมีประชากรในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 517,750 คน พร้อมรองรับผู้ป่วยในพื้นที่อุบลตอนกลาง, จังหวัดใกล้เคียง และจากประเทศเพื่อบ้าน สปป.ลาว รวมถึงรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลตามรอยตะเข็บชายแดนจังหวัด และ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีแผนพัฒนาให้โรงพยาบาลวารินชำราบ เป็นโรงพยาบาลที่สามารถรองรับการให้บริการประชาชนที่มีจำนวนมากขึ้นทุกปีการมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่เพียงพอ ในการให้บริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วย

ท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อร่วมซื้อครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ สามารถบริจาคโดยตรงได้ที่โรงพยาบาลวารินชำราบ หรือ โอนเงินสมทบ ผ่านทางบัญชี โครงการ "ปั่นปันบุญ" ครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลวารินชำราบ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 314-0-69148-3.


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing