เรื่องแจ้งเพื่อทราบ รายสัปดาห์ วันที่ 6-10 มกราคม 2563


2020-01-09 17:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 32

1. เรื่องขยายระยะเวลาโครงการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603