วิพากษ์หลักสูตรภาษาจีน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564


2020-01-09 10:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 63

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องบุณฑริกา 1 ชั้น 2 อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมวิพากษ์หลักสูตรภาษาจีน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

ด้วยสาขาวิชา ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กำหนดการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยการประชุมได้วิพากษ์หลักสูตรภาษาจีน ฉบับปรับปรุง 4 ปี โดยเปรียบเทียบรายวิชา พ.ศ. 2559 เทียบกับ 2564 มีหัวข้อการปรับปรุง จำนวนหน่วยกิต และโครงการหลักสูตร ซึ่งมีการปรับหลักสููตรให้นักศึกษาเข้าใจ และสื่อสารภาษาจีนได้มากขึ้น ประกอบด้วยให้ทางเลือกเชื่อมโยงกับสาขาธุรกิจ การค้า การลงทุน เพื่อสร้างอาชีพที่ได้หลากหลายขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603