ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 7/2562


2019-12-27 10:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 64

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประสงค์ จันจำปา ผู้แทนภาคประชาชน (รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 7/2562 เพื่อพิจารณา เรื่องทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนงาน/โครงการ ที่จังหวัดอุบลราชธานีขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม

โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดประชุมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดแผนงานโครงการ การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และกำหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซี่ง ก.บ.จ. มีมติมอบหมายให้ประธานและเลขานุการคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในแต่ละด้านเข้าร่วมประชุมพิจารณา แล้วนั้น

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ตามกรอบการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

  1. ชุดโครงการลำดับความสำคัยที่ 1 (Y1) จำนวน 34 โครงการ วงเงินงบประมาณ 323,795,000 บาท
  2. ชุดโครงการลำดับรอง (Y2) จำนวน 45 โครงการ วงเงินงบประมาณ 315, 302,530 บาท

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบร่วมกัน

และร่วมพิจารณาเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ที่จังหวัดอุบลราชธานีขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของจังหวัด จำนวน 28 โครงการ งบประมาณ 19,791,315,051 บาท และการจัดเรียงลำดับความสำคัญ ตามที่คณะกรรมการฯและคณะทำงานฯ โดยมีมีมติประชุมเห็นชอบร่วมกัน


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing