ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 7/2562


2019-12-27 10:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 62

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประสงค์ จันจำปา ผู้แทนภาคประชาชน (รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 7/2562 เพื่อพิจารณา เรื่องทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนงาน/โครงการ ที่จังหวัดอุบลราชธานีขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม

โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดประชุมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดแผนงานโครงการ การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และกำหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซี่ง ก.บ.จ. มีมติมอบหมายให้ประธานและเลขานุการคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในแต่ละด้านเข้าร่วมประชุมพิจารณา แล้วนั้น

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ตามกรอบการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

  1. ชุดโครงการลำดับความสำคัยที่ 1 (Y1) จำนวน 34 โครงการ วงเงินงบประมาณ 323,795,000 บาท
  2. ชุดโครงการลำดับรอง (Y2) จำนวน 45 โครงการ วงเงินงบประมาณ 315, 302,530 บาท

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบร่วมกัน

และร่วมพิจารณาเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ที่จังหวัดอุบลราชธานีขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของจังหวัด จำนวน 28 โครงการ งบประมาณ 19,791,315,051 บาท และการจัดเรียงลำดับความสำคัญ ตามที่คณะกรรมการฯและคณะทำงานฯ โดยมีมีมติประชุมเห็นชอบร่วมกัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603