โครงการประชุมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2561-2565(ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


2019-12-25 08:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 96

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการประชุมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2561-2565(ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยมีการรับฟังอภิปราย หัวห้อ การรับฟังคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2561-2565(ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 และตอบประเด็นคำถาม โดย ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2, ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด

วิสัยทัศน์ : อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ 4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603