โครงการประชุมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2561-2565(ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


2019-12-25 08:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 149

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการประชุมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2561-2565(ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยมีการรับฟังอภิปราย หัวห้อ การรับฟังคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2561-2565(ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 และตอบประเด็นคำถาม โดย ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2, ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด

วิสัยทัศน์ : อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ 4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!