เรื่องกล้วยๆ มาแล้วครับ !!! เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ขายสินค้าและขยายตลาดได้ง่ายขึ้น


2019-12-24 10:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 75

เรื่องกล้วยๆ ดำเนินกิจการโดยผู้พิการทางสายตา โดยนายภาวัต เบญจรัชต์ และ นายณัทกร เบญจรัชต์ ขายสินค้ากลางวันขายตามหน่วยงานราชการ และเอกชนต่างๆ โดยรวมขายสินค้าที่บิ๊กซีอุบลสแควร์ ( ขอความอนุเคราะห์เปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตา )

นายภาวัต เบญจรัชต์

โปรดเมตตาคนพิการครับ และขอฝากประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมการขายนะครับ ซึ่งสามารถขยายการตลาดได้ง่ายขึ้น


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing