ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


2019-12-24 08:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 43

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมขึ้นกล่าวแสดงความคิดเห็นในมุมมองของภาคเอกชน ต่อการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมนาฯ และโดย นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และมี ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมสัมนาฯ

นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมขึ้นกล่าวแสดงความคิดเห็นในมุมมองของภาคเอกชน ต่อการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคเอกชนเล็งเห็น การท่องเที่ยว นำการค้า การเกษตรและการค้าชายแดน โดยตอบโจทย์และต่อยอดยอดได้ เล็งเห็นความสำคัญ กิจกรรม (Kick off) “เดิน กิน ชิม เที่ยว” พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดเศรษฐกิจ นำสินค้าของดีเมืองอุบลมารวมกัน และพัฒนาให้จังหวัดพัฒนาสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี ให้เพิ่มและขยายเส้นทางบินต่างประเทศ เพื่อดึงดูกนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสอดคล้องยุทธศาสตร์ด้านท่องเที่ยว เป็นสิ่งต้องประสานร่วมภาครัฐ ให้สนับสนุนงบประมาณตอบโจทย์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตามลำดับความสำคัญโครงการ และอยู่ในกรอบเงินงบประมาณจังหวัด ให้แผนพัฒนาฯสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ซึ่งการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ในวันนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน และร่วมรับรู้ แสดงความคิดเห็นแผนโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงกรม

ร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด "เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล"

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด ไว้ 5 ประเด็นการพัฒนา ตามลำดับ ความสำคัญ ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่หันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603