ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


2019-12-24 08:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 45

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมขึ้นกล่าวแสดงความคิดเห็นในมุมมองของภาคเอกชน ต่อการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมนาฯ และโดย นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และมี ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมสัมนาฯ

นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมขึ้นกล่าวแสดงความคิดเห็นในมุมมองของภาคเอกชน ต่อการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคเอกชนเล็งเห็น การท่องเที่ยว นำการค้า การเกษตรและการค้าชายแดน โดยตอบโจทย์และต่อยอดยอดได้ เล็งเห็นความสำคัญ กิจกรรม (Kick off) “เดิน กิน ชิม เที่ยว” พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดเศรษฐกิจ นำสินค้าของดีเมืองอุบลมารวมกัน และพัฒนาให้จังหวัดพัฒนาสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี ให้เพิ่มและขยายเส้นทางบินต่างประเทศ เพื่อดึงดูกนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสอดคล้องยุทธศาสตร์ด้านท่องเที่ยว เป็นสิ่งต้องประสานร่วมภาครัฐ ให้สนับสนุนงบประมาณตอบโจทย์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตามลำดับความสำคัญโครงการ และอยู่ในกรอบเงินงบประมาณจังหวัด ให้แผนพัฒนาฯสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ซึ่งการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ในวันนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน และร่วมรับรู้ แสดงความคิดเห็นแผนโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงกรม

ร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด "เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล"

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด ไว้ 5 ประเด็นการพัฒนา ตามลำดับ ความสำคัญ ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่หันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing