ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


2019-12-24 08:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 84

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมขึ้นกล่าวแสดงความคิดเห็นในมุมมองของภาคเอกชน ต่อการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมนาฯ และโดย นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และมี ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมสัมนาฯ

นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมขึ้นกล่าวแสดงความคิดเห็นในมุมมองของภาคเอกชน ต่อการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคเอกชนเล็งเห็น การท่องเที่ยว นำการค้า การเกษตรและการค้าชายแดน โดยตอบโจทย์และต่อยอดยอดได้ เล็งเห็นความสำคัญ กิจกรรม (Kick off) “เดิน กิน ชิม เที่ยว” พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดเศรษฐกิจ นำสินค้าของดีเมืองอุบลมารวมกัน และพัฒนาให้จังหวัดพัฒนาสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี ให้เพิ่มและขยายเส้นทางบินต่างประเทศ เพื่อดึงดูกนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสอดคล้องยุทธศาสตร์ด้านท่องเที่ยว เป็นสิ่งต้องประสานร่วมภาครัฐ ให้สนับสนุนงบประมาณตอบโจทย์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตามลำดับความสำคัญโครงการ และอยู่ในกรอบเงินงบประมาณจังหวัด ให้แผนพัฒนาฯสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ซึ่งการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ในวันนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน และร่วมรับรู้ แสดงความคิดเห็นแผนโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงกรม

ร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด "เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล"

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด ไว้ 5 ประเด็นการพัฒนา ตามลำดับ ความสำคัญ ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่หันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!