ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) ครั้งที่ 6/2562


2019-12-23 11:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 107

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประสงค์ จันจำปา ผู้แทนภาคประชาชน(รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดอุบลราชธานี (ก.บ.จ) ครั้งที่ 6/2562 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน มีมติเห็นขอบ (1) นโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) (2) หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (3) แนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (4) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและการใช้เงินเหลือจ่าย (5) กรอบระยะเวลาจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. แจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินการตามฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยจัดส่งให้สำนักงานฯ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 ดังนั้น จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้เชิญท่านมาประชุมในวันนี้

พิจารณาร่างแผนพัฒนาจังหวัดคุบกราชอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่คณะทำงานแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี แลบคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดพัฒนา ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด โดยสรุปผลการทบทวน

แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

"เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล"

เป้าหมายการพัฒนา

1)จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

2)ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ปลอดภัย ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

3)การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าภารลงทุน การบริการ เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม ในทุกด้านมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายสู่ประชาชนทุกระดับ การเพิ่ม

มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร GPP ของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น

4) เมืองแห่งโอกาสในทุกด้าน (การศึกษา, สุขภาพ, กีฬา, ท่องเที่ยว, การค้าการลงทุน, วัฒนธรรม

5) เมืองแห่งการค้าชายแดน (Logistics)

6) เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์

7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง (Smart City)

8) เมืองแห่งศูนย์กลางทางการประชุม (MICE City)

9) เมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

10) พลังงานทางเลือกจากขยะมูลฝอย หรือพลังงานทดแทน

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด ไว้ 5 ประเด็นการพัฒนา ตามลำดับ ความสำคัญ ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่หันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!