ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 4/2562


2019-12-21 11:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 142

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในที่ประชุม และมีนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสฤษฎ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ, นายสุธา บรรตานึก ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร และนายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานร่วมในการประชุม และมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด YEC ทั้ง 4 จังหวัด ร่วมการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 4/2562 โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้

เนื้อหาการประชุมครั้งนี้ในส่วนของวาระการประชุมได้มีการสรุปการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 37 ณ จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 29 พฤษจิกายน- 1 ธันวาคม 2562 โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้สรุปและบรรยายเนื้อหาของนโยบายของหอการค้าไทยสำหรับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กลับการสร้าง Digital Economy และพัฒนาได้ด้านของทรัพยากรมนุษย์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเรื่องของการใช้ TCC connect เพื่อการเข้าถึงข้อมูลหอการค้าทั่วประเทศ และการประชุมได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมหารายได้เข้าหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และได้มีการพิจารณาวางแผนในด้านของต้นทุน รวมไปถึงกลุ่มตลาดและจำนวนการผลิต ในส่วนของการสร้างพระเครื่องได้มีการหารือเพื่อจัดทำ และอยู่ในส่วนของการดำเนินการและการขออนุญาตเพื่อนำรายได้ไปจัดงานประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 38 ในปี 2563 โดยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ

ในที่ประชุมได้มีการสรุปภาวะเศรษฐกิจในด้านต่างๆเช่นการค้า, การลงทุน, การเกษตร,อาหาร รวมถึงการท่องเที่ยวและบริการของแต่ละจังหวัด และ

นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี ในด้านของ "Medical Hub" และได้ยกตัวอย่างโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา และโรงพยาบาลแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตอบรับกับการเป็น "Medical Hub" หรือการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอที่ประชุมในส่วงของบัตรสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกหอการค้าเพื่อจะได้รับส่วนลดในการใช้บริการ และแนะนำให้แต่ละจังหวัดเข้าร่วมเพื่อที่จะสามารถใช้บัตรเพื่อลดราคาได้ในจังหวัดต่างๆที่เป็นสมาชิกเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและเป็นผลดีต่อร้านที่เข้าร่วมรายการและได้มีการประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่เป็นสมาชิกใน Facebook Fanpage: หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603