ประชุมแนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ "เดิน กิน ชิม เที่ยว"


2019-12-20 10:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 42

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เชิญเข้าร่วมประชุมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ถนนคนเดินจังหวัดผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากการประชุมหารือร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ

  1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมตามนโยบายของนายยกรัฐมนตรี
  2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่
  3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

กำหนดพิธีเปิดตัวงาน/กิจกรรม (Kick off) พร้อมกันทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 จนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ และหลังจากนั้น ให้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing