ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี


2019-12-16 11:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 71

วันที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตี ได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด โดยกำหนดให้ทุกจังหวัดจัดพิธีเปิดกิจกรรมกิจกรรม (Kick off) พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้แต่งตั้งกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเวลาดังกล่าวนี้

โดยจังหวัดอุบลราชธานี แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด ภายใต้ชื่องาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ซึ่งมีแนวจัดงานกิจกรรมในลักษณะถนนคนเดิน โดยช่วงแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ จัดขึ้นทุกวันที่มีตลาดถนนคนเดินทุ่งศรีเมือง วันศุกร์-เสาร์และอาทิตย์ สินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่นำมาจัดจำหน่ายในงาน เน้นสินค้าในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ของดีจังหวัด สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรมสินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ใช้มอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ อาหารประจำถิ่น สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมมือประสานงานกับจังหวัด ไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในกลุ่มจำหน่ายสินค้า OTOP และมอบหมายหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้ประสานไปยังร้านค้าผู้ประกอบการที่สนใจเข้าเข้าร่วมโครงการ นำสินค้ามาจำหน่ายในดปรโมชั่นลดราคา เล็งเห็นว่าเป็นพื้นที่เป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริมให้ได้มีโอกาสและเป็นการแนะนำสินค้า จุดส่งเสริมช่องทางการตลาดในกลุ่มผู้ประกอบโอกาสเพิ่มขึ้น


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing