ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี


2019-12-16 11:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 71

วันที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตี ได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด โดยกำหนดให้ทุกจังหวัดจัดพิธีเปิดกิจกรรมกิจกรรม (Kick off) พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้แต่งตั้งกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเวลาดังกล่าวนี้

โดยจังหวัดอุบลราชธานี แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด ภายใต้ชื่องาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ซึ่งมีแนวจัดงานกิจกรรมในลักษณะถนนคนเดิน โดยช่วงแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ จัดขึ้นทุกวันที่มีตลาดถนนคนเดินทุ่งศรีเมือง วันศุกร์-เสาร์และอาทิตย์ สินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่นำมาจัดจำหน่ายในงาน เน้นสินค้าในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ของดีจังหวัด สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรมสินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ใช้มอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ อาหารประจำถิ่น สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมมือประสานงานกับจังหวัด ไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในกลุ่มจำหน่ายสินค้า OTOP และมอบหมายหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้ประสานไปยังร้านค้าผู้ประกอบการที่สนใจเข้าเข้าร่วมโครงการ นำสินค้ามาจำหน่ายในดปรโมชั่นลดราคา เล็งเห็นว่าเป็นพื้นที่เป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริมให้ได้มีโอกาสและเป็นการแนะนำสินค้า จุดส่งเสริมช่องทางการตลาดในกลุ่มผู้ประกอบโอกาสเพิ่มขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603