ประชุมเพื่อชี้แจงและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563


2019-12-13 08:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 77

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม และพลตรี รณกร ปานกุล ผบ.มทบ.22 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

เพื่อชี้แจงและมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 รวมทั้งบูรณาการแผนงานและประสานสอดคล้องในการรักษาความมั่นคงภายใน ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีและผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในที่ประชุมมีการนำเสนอโครงสร้างของ กอ.รมน.ทําเนียบผู้บังคับบัญชา และนำเสนอวีดีทัศการมอบนโยบายของ นรม./ผอ.รมน. และนโยบาย มทภ.2/ผอ.รมน.ภาค 2 ในที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีและวางแผนงานโครงการด้านต่างๆอาทิเช่น ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านเศรษฐกิจและสังคมของทุกภาคส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี

พันธกิจ 4 ประการของ กอ.รมน.จังหวัด อ.บ.

  1. ติดตามและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์
  2. บูรณาการ แนวทางและแผนงานงานในการป้องกันปัญหาความมั่นคงของชาติ
  3. อำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฎิบัติในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ
  4. ติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing