ประชุมเพื่อชี้แจงและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563


2019-12-13 08:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 71

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม และพลตรี รณกร ปานกุล ผบ.มทบ.22 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

เพื่อชี้แจงและมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 รวมทั้งบูรณาการแผนงานและประสานสอดคล้องในการรักษาความมั่นคงภายใน ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีและผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในที่ประชุมมีการนำเสนอโครงสร้างของ กอ.รมน.ทําเนียบผู้บังคับบัญชา และนำเสนอวีดีทัศการมอบนโยบายของ นรม./ผอ.รมน. และนโยบาย มทภ.2/ผอ.รมน.ภาค 2 ในที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีและวางแผนงานโครงการด้านต่างๆอาทิเช่น ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านเศรษฐกิจและสังคมของทุกภาคส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี

พันธกิจ 4 ประการของ กอ.รมน.จังหวัด อ.บ.

  1. ติดตามและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์
  2. บูรณาการ แนวทางและแผนงานงานในการป้องกันปัญหาความมั่นคงของชาติ
  3. อำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฎิบัติในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ
  4. ติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603