ประชุมเพื่อชี้แจงและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563


2019-12-13 08:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 110

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม และพลตรี รณกร ปานกุล ผบ.มทบ.22 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

เพื่อชี้แจงและมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 รวมทั้งบูรณาการแผนงานและประสานสอดคล้องในการรักษาความมั่นคงภายใน ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีและผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในที่ประชุมมีการนำเสนอโครงสร้างของ กอ.รมน.ทําเนียบผู้บังคับบัญชา และนำเสนอวีดีทัศการมอบนโยบายของ นรม./ผอ.รมน. และนโยบาย มทภ.2/ผอ.รมน.ภาค 2 ในที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีและวางแผนงานโครงการด้านต่างๆอาทิเช่น ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านเศรษฐกิจและสังคมของทุกภาคส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี

พันธกิจ 4 ประการของ กอ.รมน.จังหวัด อ.บ.

  1. ติดตามและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์
  2. บูรณาการ แนวทางและแผนงานงานในการป้องกันปัญหาความมั่นคงของชาติ
  3. อำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฎิบัติในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ
  4. ติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!