ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2562


2019-12-13 08:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 255

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายรพีพร พูนเพิ่ม ผู้แทนประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายประสงค์ จันจำปา ผู้แทนภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี (รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2562 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดการประชุมทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

การประชุมในวันนี้มีเรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561-2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่คณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ และคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ร่วมกันทบทวนโดยเห็นชอบแผนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้นำมาบรรจุในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพิ่มเติมแผนงานโครงการตามที่ทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้มีข้อเสนอในที่ประชุมในด้านงานที่พิจารณาในด้านพันธกิจและได้เน้นย้ำในด้านเกษตรแปลรูปให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาและการดำเนินการให้แต่ละภาคส่วนรับผิดชอบในแต่ละโครงการ ลงรายละเอียดให้ชัดเจนเจาะลึกและแบ่งหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน และปรับปรุงการปรับราคาในสถานที่ท่องเที่ยว เช่นอาหารมีราคาสูง และอยากให้มีการปรับปรุงแก้ไข และเรียนได้เรียนให้ประธานการประชุมรับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!