ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2562


2019-12-13 08:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 69

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายรพีพร พูนเพิ่ม ผู้แทนประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายประสงค์ จันจำปา ผู้แทนภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี (รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2562 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดการประชุมทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

การประชุมในวันนี้มีเรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561-2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่คณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ และคณะทำงานจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ร่วมกันทบทวนโดยเห็นชอบแผนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้นำมาบรรจุในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพิ่มเติมแผนงานโครงการตามที่ทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้มีข้อเสนอในที่ประชุมในด้านงานที่พิจารณาในด้านพันธกิจและได้เน้นย้ำในด้านเกษตรแปลรูปให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาและการดำเนินการให้แต่ละภาคส่วนรับผิดชอบในแต่ละโครงการ ลงรายละเอียดให้ชัดเจนเจาะลึกและแบ่งหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน และปรับปรุงการปรับราคาในสถานที่ท่องเที่ยว เช่นอาหารมีราคาสูง และอยากให้มีการปรับปรุงแก้ไข และเรียนได้เรียนให้ประธานการประชุมรับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603