ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)


2019-12-11 16:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 37

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.) โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยจากความกดอากาศพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุดีเปรสชั่น “คาจิกิ” ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ก่อให้เกิดความเสียหายในทุกด้านรวมทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และสาธารณประโยชน์จังหวัดเร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 เพื่อประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รายงานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่อำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ช่วยปลายเดือนสิงหาคม-ต้นเดือนกันยายน 2562 ทำให้พื้นที่ นาข้าว พืชไร่ พืชสวนและอื่นๆ ได้รับความเสียหายนั้น คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายของเกษตรแล้ว และเพื่อเป็นการบูรณาการฟื้นฟูหลังน้ำลด และวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในอนาคตต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603