ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)


2019-12-11 16:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 59

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.) โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยจากความกดอากาศพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุดีเปรสชั่น “คาจิกิ” ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ก่อให้เกิดความเสียหายในทุกด้านรวมทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และสาธารณประโยชน์จังหวัดเร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 เพื่อประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รายงานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่อำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ช่วยปลายเดือนสิงหาคม-ต้นเดือนกันยายน 2562 ทำให้พื้นที่ นาข้าว พืชไร่ พืชสวนและอื่นๆ ได้รับความเสียหายนั้น คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายของเกษตรแล้ว และเพื่อเป็นการบูรณาการฟื้นฟูหลังน้ำลด และวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในอนาคตต่อไป


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!