ประชุมคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี


2019-12-11 16:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 29

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตข้าว ตลอดจนเพื่อรับทราบและพิจารณาแก้ำขปัญหาเรื่องการผลิตและการตลาดข้าวของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ในการประชุมมีการรายงานสถานการณ์การผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต2562/63 ของ จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณการผลผลิตข้าวของจังหวัดอุบลราชธานี ปีการผลิต 2562/63 ดังนี้ พื้นที่เพราะปลูก จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่การผลิตข้าวนาปีรวมจำนวน 5,211,907 ไร่ แยกเป็นข้าวเจ้า 2,946,919 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่ปลูกข้าว (ข้าวดอกมะลิ 105 และ กข 15) และข้าวเหนียวจำนวน1,264,988 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30 ของพื้นที่ปลูกข้าว(กข 6 กข 4 กข 10 และพันธุ์พื้นเมือง) ประมาณการผลผลิตข้าวทั้งหมดรวม จำนวน 1,526,056 ตัน แยกเป็นข้าวเจ้าจำนวน 1,055,281 ตัน และข้าวเหนียว จำนวน 470,775 ตัน

ในส่วนของมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกได้มีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2562/63 เพื่อรักษาราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพโดยเก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉางมิให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก และเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่เกษตรกรในระหว่างรอการขายผลิตผลและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ระยะเวลาโครงการ 1 พฤศจิกายน 2562-31 ธันวาคม 2563


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603