ประชุมคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี


2019-12-11 16:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 32

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตข้าว ตลอดจนเพื่อรับทราบและพิจารณาแก้ำขปัญหาเรื่องการผลิตและการตลาดข้าวของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ในการประชุมมีการรายงานสถานการณ์การผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต2562/63 ของ จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณการผลผลิตข้าวของจังหวัดอุบลราชธานี ปีการผลิต 2562/63 ดังนี้ พื้นที่เพราะปลูก จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่การผลิตข้าวนาปีรวมจำนวน 5,211,907 ไร่ แยกเป็นข้าวเจ้า 2,946,919 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่ปลูกข้าว (ข้าวดอกมะลิ 105 และ กข 15) และข้าวเหนียวจำนวน1,264,988 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30 ของพื้นที่ปลูกข้าว(กข 6 กข 4 กข 10 และพันธุ์พื้นเมือง) ประมาณการผลผลิตข้าวทั้งหมดรวม จำนวน 1,526,056 ตัน แยกเป็นข้าวเจ้าจำนวน 1,055,281 ตัน และข้าวเหนียว จำนวน 470,775 ตัน

ในส่วนของมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกได้มีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2562/63 เพื่อรักษาราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพโดยเก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉางมิให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก และเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่เกษตรกรในระหว่างรอการขายผลิตผลและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ระยะเวลาโครงการ 1 พฤศจิกายน 2562-31 ธันวาคม 2563


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing