ประชุมคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี


2019-12-11 16:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 37

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตข้าว ตลอดจนเพื่อรับทราบและพิจารณาแก้ำขปัญหาเรื่องการผลิตและการตลาดข้าวของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ในการประชุมมีการรายงานสถานการณ์การผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต2562/63 ของ จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณการผลผลิตข้าวของจังหวัดอุบลราชธานี ปีการผลิต 2562/63 ดังนี้ พื้นที่เพราะปลูก จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่การผลิตข้าวนาปีรวมจำนวน 5,211,907 ไร่ แยกเป็นข้าวเจ้า 2,946,919 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่ปลูกข้าว (ข้าวดอกมะลิ 105 และ กข 15) และข้าวเหนียวจำนวน1,264,988 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30 ของพื้นที่ปลูกข้าว(กข 6 กข 4 กข 10 และพันธุ์พื้นเมือง) ประมาณการผลผลิตข้าวทั้งหมดรวม จำนวน 1,526,056 ตัน แยกเป็นข้าวเจ้าจำนวน 1,055,281 ตัน และข้าวเหนียว จำนวน 470,775 ตัน

ในส่วนของมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกได้มีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2562/63 เพื่อรักษาราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพโดยเก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉางมิให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก และเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่เกษตรกรในระหว่างรอการขายผลิตผลและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ระยะเวลาโครงการ 1 พฤศจิกายน 2562-31 ธันวาคม 2563


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!