ประชุมย่อยเพื่อจัดหางบประมาณในการจัดการประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ


2019-12-09 15:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 37

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการจังหวัดอุบลฯ,นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานYEC หอการค้าจังหวัดอุบลฯ, นางอัญมนี นิลรัตน์ศิริกุล รองประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุบลฯ,นายศุภ โกลละสุต กรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลฯ โดยได้รับเกียรติจากนาวาเอกบุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นที่ปรึกษาการประชุมฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดรายได้ เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดงานประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ 2563 ได้หารือกันใน เบื้องต้นมีมติเห็นชอบในการสร้างวัตถุมงคล พระคู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน โดยจะมีการประชุมหารือในรายละเอียดกันอีกครั้งในที่ประชุมต่อไป.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603