จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"


2019-12-09 12:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 71

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณห้องประชุมประทุมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กับ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาคม และองค์ภาคีเครือข่าย

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ภายในงานมีการจัดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทย และมีการแสดงการเดินแบบผ้าไทยจากร้านต้นเทียนไหมไทย สำหรับวัตถุประสงค์ของการร่วมลงนามครั้งนี้ คือ

  1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นที่ชื่นชนของชาวโลก
  2. เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดเป็นกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ เอกชน ให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง
  3. เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงคู่อยู่ในแผ่นดินสืบไป และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กลุ่มสตรีในท้องที่และท้องถิ่นและสมาชิกของสมาคมฯ

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603