การวางกลยุทธ การสื่อสาร สร้างความรับรู้ เข้าใจ และการมีส่วนร่วม


2019-12-06 04:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 95

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ วางระบบ งานหอการค้า เรื่องการ สื่่อสารในองค์กร และ การสร้างความรับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิก และบุคคลภายนอก โดยกำหนด กลยุทธ ช่องทางการรับรู้ เพื่อ ตอบโจทย์ “ smart communication”

หอการค้าอุบลราชธานี ได้ ออกแบบการสื่อ สาร สองทาง

โดย ใช้ เครื่องมือ ที่ ได้รับความนิยมสูงสุด คือ FACE LINE แล WEB SITE โดยให้ บทบาทหน้าที่ ของแต่ ละ ตัว ต่างกัน คือ

face ทำหน้าที สื่อสาร บอกกล่าว การทำงาน ขององค์กร และ บุคคล ที่สั้น ง่าย กระชับ ชวนติดตาม เช่น face ปรานหอการค้า ที่ จะสื่อสาร ว่า คิดและทำอะไร ( ตรงนี้ ถือเป็น การ เชื่อม fc หรือ คนทั่วไปได้ ทราบการทำงาน ของประธานหอการค้า เป็น รายวัน ตลอดจน face ที่ จะรายงาน ความเคลื่อนไหวของ หอการค้า ในกิจกรรมที่ ไปมีส่วนร่วมกับองค์กร ต่างๆ

line ทำหน้าที่สื่อสาร ระหว่างบุคคล หรือ กลุ่มคน ที่ต้องการที่ จะ เชื่อม การมีส่วนร่วมคิด รับข้อมูล เฉพาะ เจาะจง

web site คือ ฐานข้อมูล ที่จะรวบรวม ข้อมูลที่จะสืบคันภายหลัง ถือ เป็นหลังบ้าน ที่ทำหน้าที่ แตกต่างกับ face และ line โดยจะทำหน้าที่เสริม และ สืบค้นเรื่องต่างที่ถูกบันทึกไว้ ( เรื่องที่ จำเป็น ที่จะใช้ อ้างอิง ) เช่น กรอ มติ ครม เรื่องนโยบายที่ ต้องดำเนินการ หรือ โครงการที่สำคัญ

ปัจจุบัน หอการค้า ได้มี face line และ website ที่ กำลังพัฒนา

Web site มีการจัดเป็นระบบ เพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และ การตลาด ส่งเสริมการค้า อันได้ แก่

1. Website เพื่อการสื่อสาร คือ

  1. 1 หอการค้าอุบล www.ubonchamber.net
  2. 2 หอการค้าอิสาน www.konthaiisan.com
  3. 3 ศูนย์ข่าวรัฐร่วมเอกชนอุบลราชธานี www.ubondaily.com ที่กำลังพัฒนา ข่าวสารร่วมกัน ระหว่าจังหวัด กับเอกชน ( หอการค้า) เป็นการทำงานร่วมกัน ของ สนง ประชาสัมพันธ์ กับ หอการค้าอุบล

2. Website เพื่อนส่งเสริมการตลาด

2.1 แนะนำสินค้า ร้านค้า และบริการ ของ อุบล www.allubon.com
2.2 ส่งเสริมการทำตลาด ออนไลท์ ของจังหวัดอุบลwww.otopallubon.com เป็นการทำงานร่วมกัน ระหว่าง พัฒนาชุมชน และหอการค้า อยุ่ในระหว่างพัฒนา

ในช่วงปลายเดือน ธันวาคม 2562 หอการค้า เปิด อบรม การ ตลาด ออนไลท์ ร่วมกับ สถาบันฝีมือแรงงาน ภาค 7 ที่ สำนักงานหอการค้า เพื่อ ให้ ความรู้ต่ ยอด แก่สมาชิก จำนวน ที่ กำหนด คือ 20 คน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!