ประชุมคณะทำงานสรรหาหน่วยงานเพื่อเข้าบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนช่องเม็กบริเวณศูนย์สาธิตการตลาด อำเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี


2019-11-18 09:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 254

วันที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ ประธานคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร แทนประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนภาคประชาชน, นางเขมินทรา ธุรดาอัญชุลี ผู้แทนภาคประชาชน และนายธรรมนูญ อรุณพงษ์ ผู้แทนภาคประชาชน ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาหน่วยงานเพื่อเข้าบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนช่องเม็กบริเวณศูนย์สาธิตการตลาด อำเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประธานในที่ประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเรื่องจากองค์การบริหารส่วนช่องแม็ก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนในตำบลช่องเม็ก รองรับการเติบโตของธุรกิจและการท่องเที่ยวด่านพรหมแดนช่องแม็กในอนาคตเพื่อให้การบริหารจัดจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่ช่องเม็ก บริเวณศูนย์สาธิตการตลาดอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และมีประสิทธิภาพจังหวัดอุบลราชธานี จึงหารือร่วมกับคณะทำงานฯในวันนี้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาหน่วยงานเพื่อเข้าบริหารโครงการพิจารณาการขอใช้พื้นที่ศูนย์สาธิตการตลาดช่องเม็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานสำหรับพื้นที่อาคารในโครงการฯ ในช่วงที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าใช้พื้นที่

นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ ประธานคณะทำงานหอพิบูลมังสาหาร แทนประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีข้อเสนอในที่ประชุมและมุ้งเน้นในด้านการลงทุนของภาคเอกชน การลงทุนในพื้นที่โดยการมองถึงมุมมองของนักลงทุน เพราะมีความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพรวมไปถึงนักลงทุนท้องถิ่นที่สนใจในโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนช่องเม็กบริเวณศูนย์สาธิตการการตลาดพื้นที่โครงการการลงทุนแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีในพื้นที่ชุมชนชายแดน

ประชาสัมพันธ์พื้นที่สำหรับลงทุนค้าขายแห่งใหม่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนช่องเม็ก บริเวณศูนย์สาธิตการตลาด อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อาคารศูนย์สาธิตการตลาดช่องเม็ก แปลง 6 มีจำนวนอาคารสำหรับให้เช่าเพื่อการค้าขายและการใช้สอยให้เกิดประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนสำหรับนักท่องเที่ยว ในด้านของโอกาสของนักลงทุนในเรื่องของทำเลที่ตั้งโครงการนั้นเป็นจุดผ่านพรมแดนถาวรช่องเม็กเป็นจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว เป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อระหว่างไทย กับ สปป.ลาว เขตเมืองโพนทอง เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนจุดเดียวในภาคอีสาน โดยทางพื้นดิน ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทั้งจากไทยไป สปป.ลาว และจาก สปป.ลาวมาไทยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ในลักษณะครอบครัวหรือเป็นคณะโดยรถบัส รถตู้ ฯลฯ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม เดินทางเข้ามาในไทยเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อน และมีการซื้อสินค้าในลักษณะของของฝาก และการรับประทานอาหารซึ่งจะทำให้มีการสร้างรายได้ของท้องถิ่นปัจจุบันสำหรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวมีจำนวนการผ่านด่านพรมแดนอย่างต่อเนือง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุน อีกหนึ่งโอกาสที่สำคัญคือนโยบายของรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เสนอในที่ประชุมสำหรับออกนโยบายให้รถทัวร์ให้มีการแวะพักในพื้นที่โครงการทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางได้ใช้บริการ และซื้อสินค้าของโครงการ สำหรับจุดมุ่งหมายของโครงการนี้คือการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing