ประชุมคณะทำงานสรรหาหน่วยงานเพื่อเข้าบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนช่องเม็กบริเวณศูนย์สาธิตการตลาด อำเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี


2019-11-18 09:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 268

วันที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ ประธานคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร แทนประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนภาคประชาชน, นางเขมินทรา ธุรดาอัญชุลี ผู้แทนภาคประชาชน และนายธรรมนูญ อรุณพงษ์ ผู้แทนภาคประชาชน ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาหน่วยงานเพื่อเข้าบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนช่องเม็กบริเวณศูนย์สาธิตการตลาด อำเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประธานในที่ประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเรื่องจากองค์การบริหารส่วนช่องแม็ก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนในตำบลช่องเม็ก รองรับการเติบโตของธุรกิจและการท่องเที่ยวด่านพรหมแดนช่องแม็กในอนาคตเพื่อให้การบริหารจัดจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่ช่องเม็ก บริเวณศูนย์สาธิตการตลาดอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และมีประสิทธิภาพจังหวัดอุบลราชธานี จึงหารือร่วมกับคณะทำงานฯในวันนี้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาหน่วยงานเพื่อเข้าบริหารโครงการพิจารณาการขอใช้พื้นที่ศูนย์สาธิตการตลาดช่องเม็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานสำหรับพื้นที่อาคารในโครงการฯ ในช่วงที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าใช้พื้นที่

นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ ประธานคณะทำงานหอพิบูลมังสาหาร แทนประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีข้อเสนอในที่ประชุมและมุ้งเน้นในด้านการลงทุนของภาคเอกชน การลงทุนในพื้นที่โดยการมองถึงมุมมองของนักลงทุน เพราะมีความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพรวมไปถึงนักลงทุนท้องถิ่นที่สนใจในโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนช่องเม็กบริเวณศูนย์สาธิตการการตลาดพื้นที่โครงการการลงทุนแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีในพื้นที่ชุมชนชายแดน

ประชาสัมพันธ์พื้นที่สำหรับลงทุนค้าขายแห่งใหม่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนช่องเม็ก บริเวณศูนย์สาธิตการตลาด อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อาคารศูนย์สาธิตการตลาดช่องเม็ก แปลง 6 มีจำนวนอาคารสำหรับให้เช่าเพื่อการค้าขายและการใช้สอยให้เกิดประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนสำหรับนักท่องเที่ยว ในด้านของโอกาสของนักลงทุนในเรื่องของทำเลที่ตั้งโครงการนั้นเป็นจุดผ่านพรมแดนถาวรช่องเม็กเป็นจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว เป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อระหว่างไทย กับ สปป.ลาว เขตเมืองโพนทอง เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนจุดเดียวในภาคอีสาน โดยทางพื้นดิน ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทั้งจากไทยไป สปป.ลาว และจาก สปป.ลาวมาไทยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ในลักษณะครอบครัวหรือเป็นคณะโดยรถบัส รถตู้ ฯลฯ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม เดินทางเข้ามาในไทยเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อน และมีการซื้อสินค้าในลักษณะของของฝาก และการรับประทานอาหารซึ่งจะทำให้มีการสร้างรายได้ของท้องถิ่นปัจจุบันสำหรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวมีจำนวนการผ่านด่านพรมแดนอย่างต่อเนือง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุน อีกหนึ่งโอกาสที่สำคัญคือนโยบายของรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เสนอในที่ประชุมสำหรับออกนโยบายให้รถทัวร์ให้มีการแวะพักในพื้นที่โครงการทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางได้ใช้บริการ และซื้อสินค้าของโครงการ สำหรับจุดมุ่งหมายของโครงการนี้คือการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!