ประชุมคณะทำงานสรรหาหน่วยงานเพื่อเข้าบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนช่องเม็กบริเวณศูนย์สาธิตการตลาด อำเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี


2019-11-18 09:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 222

วันที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ ประธานคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร แทนประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนภาคประชาชน, นางเขมินทรา ธุรดาอัญชุลี ผู้แทนภาคประชาชน และนายธรรมนูญ อรุณพงษ์ ผู้แทนภาคประชาชน ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาหน่วยงานเพื่อเข้าบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนช่องเม็กบริเวณศูนย์สาธิตการตลาด อำเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประธานในที่ประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเรื่องจากองค์การบริหารส่วนช่องแม็ก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนในตำบลช่องเม็ก รองรับการเติบโตของธุรกิจและการท่องเที่ยวด่านพรหมแดนช่องแม็กในอนาคตเพื่อให้การบริหารจัดจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่ช่องเม็ก บริเวณศูนย์สาธิตการตลาดอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และมีประสิทธิภาพจังหวัดอุบลราชธานี จึงหารือร่วมกับคณะทำงานฯในวันนี้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาหน่วยงานเพื่อเข้าบริหารโครงการพิจารณาการขอใช้พื้นที่ศูนย์สาธิตการตลาดช่องเม็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานสำหรับพื้นที่อาคารในโครงการฯ ในช่วงที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าใช้พื้นที่

นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ ประธานคณะทำงานหอพิบูลมังสาหาร แทนประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีข้อเสนอในที่ประชุมและมุ้งเน้นในด้านการลงทุนของภาคเอกชน การลงทุนในพื้นที่โดยการมองถึงมุมมองของนักลงทุน เพราะมีความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพรวมไปถึงนักลงทุนท้องถิ่นที่สนใจในโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนช่องเม็กบริเวณศูนย์สาธิตการการตลาดพื้นที่โครงการการลงทุนแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีในพื้นที่ชุมชนชายแดน

ประชาสัมพันธ์พื้นที่สำหรับลงทุนค้าขายแห่งใหม่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนช่องเม็ก บริเวณศูนย์สาธิตการตลาด อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อาคารศูนย์สาธิตการตลาดช่องเม็ก แปลง 6 มีจำนวนอาคารสำหรับให้เช่าเพื่อการค้าขายและการใช้สอยให้เกิดประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนสำหรับนักท่องเที่ยว ในด้านของโอกาสของนักลงทุนในเรื่องของทำเลที่ตั้งโครงการนั้นเป็นจุดผ่านพรมแดนถาวรช่องเม็กเป็นจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว เป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อระหว่างไทย กับ สปป.ลาว เขตเมืองโพนทอง เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนจุดเดียวในภาคอีสาน โดยทางพื้นดิน ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทั้งจากไทยไป สปป.ลาว และจาก สปป.ลาวมาไทยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ในลักษณะครอบครัวหรือเป็นคณะโดยรถบัส รถตู้ ฯลฯ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม เดินทางเข้ามาในไทยเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อน และมีการซื้อสินค้าในลักษณะของของฝาก และการรับประทานอาหารซึ่งจะทำให้มีการสร้างรายได้ของท้องถิ่นปัจจุบันสำหรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวมีจำนวนการผ่านด่านพรมแดนอย่างต่อเนือง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุน อีกหนึ่งโอกาสที่สำคัญคือนโยบายของรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เสนอในที่ประชุมสำหรับออกนโยบายให้รถทัวร์ให้มีการแวะพักในพื้นที่โครงการทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางได้ใช้บริการ และซื้อสินค้าของโครงการ สำหรับจุดมุ่งหมายของโครงการนี้คือการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing