โครงการฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานใต้ (เกษตรอีสานใต้) ประจำปี 2563


2019-11-14 15:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 213

วันที่ 15 พฤจิกายน 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน โครงการฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานใต้ (เกษตรอีสานใต้) ประจำปี 2563

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเกษตรศาสตร์ จะจัดงานโครงการฝึกอบรมและ ประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานได้ (เกษตรอีสานใต้) ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้แนวความคิด "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย" โดยมุ่งประเด็นนำเสนอหลักการและแนวทางการพัฒนาพื้นฟูเกษตรกรรมและวิถีชีวิตของชุมชนภายใต้วิกฤติการณ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาพระบาทสมเด็จพระบรมขนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานซึ่งเป็นเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปประมาณ 200,000 คน การจัดงานดังกล่าวประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเทคโนโลยีการเกษตรและการแสดงบนเวที่ของทั้งภาครัฐและเอกชน

ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เสนอแนวคิดการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาในปีที่ผ่านมา ว่าด้วยเรื่องการจัดพื้นที่แสดงสินค้าภายในงานให้มีความเหมาะสมและเรียบร้อยเพื่อให้ง่ายต่อกลุ่มคนที่เข้าร่วมงาน และภายในงานได้มีการจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงสตริง และภายในวันที่ 13-14 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาจจะต้องได้รับนักเรียนและนักศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทั่วประเทศเพื่อจัดกิจกรรมกีฬาและอาจทำให้มีจำนวนคนเข้าร่วมงานเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันที่ 13-14 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มากกว่า 1 หมื่นคน

คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีข้อเสนอแนะในที่ประชุมในด้านความหลากหลายในการขนส่งและการอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมงานเพื่อทำให้เกิดความแปลกใหม่เช่น การรถสามล้อ และรถไถคูโบต้า หรืออื่นๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีประสบการณ์ใหม่ๆในการขนส่ง และเพิ่มความสนุกสนานในการเยี่ยมชมงาน


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing