โครงการฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานใต้ (เกษตรอีสานใต้) ประจำปี 2563


2019-11-14 15:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 210

วันที่ 15 พฤจิกายน 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน โครงการฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานใต้ (เกษตรอีสานใต้) ประจำปี 2563

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเกษตรศาสตร์ จะจัดงานโครงการฝึกอบรมและ ประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานได้ (เกษตรอีสานใต้) ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้แนวความคิด "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย" โดยมุ่งประเด็นนำเสนอหลักการและแนวทางการพัฒนาพื้นฟูเกษตรกรรมและวิถีชีวิตของชุมชนภายใต้วิกฤติการณ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาพระบาทสมเด็จพระบรมขนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานซึ่งเป็นเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปประมาณ 200,000 คน การจัดงานดังกล่าวประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเทคโนโลยีการเกษตรและการแสดงบนเวที่ของทั้งภาครัฐและเอกชน

ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เสนอแนวคิดการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาในปีที่ผ่านมา ว่าด้วยเรื่องการจัดพื้นที่แสดงสินค้าภายในงานให้มีความเหมาะสมและเรียบร้อยเพื่อให้ง่ายต่อกลุ่มคนที่เข้าร่วมงาน และภายในงานได้มีการจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงสตริง และภายในวันที่ 13-14 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาจจะต้องได้รับนักเรียนและนักศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทั่วประเทศเพื่อจัดกิจกรรมกีฬาและอาจทำให้มีจำนวนคนเข้าร่วมงานเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันที่ 13-14 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มากกว่า 1 หมื่นคน

คุณพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีข้อเสนอแนะในที่ประชุมในด้านความหลากหลายในการขนส่งและการอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมงานเพื่อทำให้เกิดความแปลกใหม่เช่น การรถสามล้อ และรถไถคูโบต้า หรืออื่นๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีประสบการณ์ใหม่ๆในการขนส่ง และเพิ่มความสนุกสนานในการเยี่ยมชมงาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603