ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 5/2562


2019-11-14 14:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 202

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว มอบหมายให้ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ติดตามในการเจรจากับส่วนกลางและรายงานความคืบหน้า ในประเด็น

  • แก้ไขคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอกู้เพิ่มเติมให้บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์สามารถยื่นกู้ได้
  • ปรับเปลี่ยนเรื่องการเบิกจ่ายที่ล่าช้าและกำหนดให้ผู้กู้ต้องลงทุนก่อนจึงจะเบิกจ่ายได้ เข่นต้องนำเครื่องจักรมาติดตั้งที่โรงงานพร้อมทั้งใช้งานจึงจะเบิกเงินได้ ซึ่งเป็นการสร้างภาระให้กับผู้กู้

ขณะนี้ทางหอการค้า ติดตามอย่างต่อเนื่องในประเด็นนี้ผ่านการประชุม กกร.จังหวัด และติดตามผ่านส่วนกลาง โดยทางหอการค้าไทย ยังไม่มีการรายงานตวามคืบหน้าในเรื่องนี้

สืบเนื่องหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 3/2562ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครพนม ทางคณะกรรมการหารือในการจัดงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ในปี 2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพหลักจัดงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ และหอการค้าค้ากลุ่มจังหวัดภาคอีสานเป็นเจ้าภาพร่วม มติประชุม เสนอให้เป็นภาพรวม Amazing E-san 2020 ส่งเสริมการท่องเที่ยวริมโขง การไหว้พระธาตุในทุกจังหวัดภาคอีสาน รวมถึงการเสนอการแก้ปัญหาการจัดงาานน้ำ ในภูมิภาค เรื่องน้ำท่วม การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้เพิ่มงบประมาณเพื่อบรรเทา เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ ให้เกษตรกรปลูกข้าวโพด ซึ่งเป็นการปลูกพืชนอกฤดู สนับสนุนการขุดคลอง สระ เพื่อการจัดการแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรนอกฤดู

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนการเป็น Amazing E-san 2020 ส่งเสริมการท่องเที่ยวริมโขง การไหว้พระธาตุ รวมถึงการไหว้แก้ปีชง หรือให้เป็นดินแดนแห่งการบูชาและพิธีกรรม

  1. ด้านศาสนา
  2. ด้านวัฒนธรรม

ซึ่งตอบรับสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ก่อให้เกิดมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวได้อย่างดี

ข้อมูลของเอสเอ็มอีในเขตพื้นที่จังหวัด

จังหวัดมอบหมายให้ นำเสนอข้อมูล สรุปแบบรายงานข้อมูล SMEs ปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร มติประชุม ให้มีคำสั่งกรอ.กลุ่มจังหวัด แต่งตั้งคณะทำงานในด้านจัดทำ รวบรวม ข้อมูล เป็น Big data โดยต้องมีข้อมูล ประเภท จำนวนกิจการ มูค่าการลงทุน ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ให้เป็นในทิศทางเดียว เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มั่นคง ยกระดับสู่ระบบฐานข้อมูลที่ดีแต่งตั้ง หน่วยราชการ เอกชน วิชาการ ให้ขับเคลื่อนในด้านนี้ในระยะเวลา 3 เดือน ให้ดำเนินการรวมฐานข้อมูล Big data

การขับเคลื่อน การทำงานและวิธีรักษาคุณภาพ ของเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค

เสนอให้การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การทำเกษตรอินทรีย์ต้องมีผลผลิตตามความต้องการของตลาด และคุผณภาพ ผลผลิตคงไว้ และขณะเดียวกันต้องไม่ลดการเกษตรอื่นๆด้วย

รายงานความคืบหน้าโครงการ Pilot plant

ซึ่งในงบประมาณปี 2562 ได้สร้างโรงงานแปรรูป

อาคาร 3 อาคาร ประกอบด้วย

  1. การแปรรูปกลุ่มเนื้อสัตว์
  2. การแปรรูปกลุ่ม ผักและผลไม้
  3. การแปรรูปกลุ่มเครื่องสำอาง

โดยอยู่ระหว่างลงเครื่องจักร และรองบประมาณ ปี 2563 เพิ่มเติม ซึ่งจะเปิดให้ใช้บริการได้ ในเดือนมีนาคม 2563

การแจ้งสรุปสาระสำคัญการประชุม กรอ.จังหวัด

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดฯ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้มีการรายงานผลความคืบหน้าแต่ละโครงการนั้น เกิดการขับเคลื่อน สู่ผลสำเร็จไปด้วยดี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!