ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ครั้งที่ 4/2562


2019-11-14 14:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 93

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาเรื่องการมอบอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และการดำเนินการทางคดีของกลุ่มจังหวัด ในกรณีที่มีความเสียหาเกิดขึ้นกับงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ในการประชุมได้กล่าวถึงพื้นที่มีประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการทางละเมิดและการดำเนินทางคดีที่มีปัญหาในแต่ละกลุ่มจังหวัดโดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เข้าร่วมเพื่อรับฟังปัญหาและดำเนินการแก้ไข การประชุมครั้งนี้ได้มีพื้นที่ที่มีปัญหา 2 จังหวัด คือโครงการก่อสร้างอาคารศุลกากรด่านชายแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีษะเกษในกรณีกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด(กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โครงการดังกล่าวไม่ขออนุยาติใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น ก่อนดำเนินการยังไม่มีการใช้ประโยชน์และไม่มีระบบบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทำให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย มติที่ประชุมได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจ ให้จังหวัดที่เกิดเหตุเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในหนังสือมอบอำนาจให้มีการลงนามของผู้ว่าทั้ง 4 จังหวัดและใช้เวลาในการดำเนินการสอบสวนเป็นเวลา 60 วัน เพื่อหาหน่วยงานรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing