ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ครั้งที่ 4/2562


2019-11-14 14:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 93

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาเรื่องการมอบอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และการดำเนินการทางคดีของกลุ่มจังหวัด ในกรณีที่มีความเสียหาเกิดขึ้นกับงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ในการประชุมได้กล่าวถึงพื้นที่มีประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการทางละเมิดและการดำเนินทางคดีที่มีปัญหาในแต่ละกลุ่มจังหวัดโดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เข้าร่วมเพื่อรับฟังปัญหาและดำเนินการแก้ไข การประชุมครั้งนี้ได้มีพื้นที่ที่มีปัญหา 2 จังหวัด คือโครงการก่อสร้างอาคารศุลกากรด่านชายแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีษะเกษในกรณีกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด(กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โครงการดังกล่าวไม่ขออนุยาติใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น ก่อนดำเนินการยังไม่มีการใช้ประโยชน์และไม่มีระบบบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทำให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย มติที่ประชุมได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจ ให้จังหวัดที่เกิดเหตุเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในหนังสือมอบอำนาจให้มีการลงนามของผู้ว่าทั้ง 4 จังหวัดและใช้เวลาในการดำเนินการสอบสวนเป็นเวลา 60 วัน เพื่อหาหน่วยงานรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603