ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริหาร จังหวัดอุบลราชธานี


2019-11-11 16:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 57

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พิจารณาออกประกาศกำหนดมาตรการให้ต้องมีการขออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์ หรือห้ามขยายต้นพันธ์ ท่อนพันธุ์มันสำประหลัง เข้ามาหรือออกจากพื้นที่มีการระบาดของโรคไวรัสใบด่างเพื่อเป็นการป้องกันหรือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมิให้กระจายไปพื้นที่อื่น นั้น เพื่อให้เป็นตามแนวทางจึงร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

จังหวัดอุบลราชธานี ปลูกพืชมันสำปะหลัง กว่า 600,000 ไร่ ซึ่งเกิดโรคใบด่างมันสำปะหลัง แพร่ระบาด 300 กว่าไร่ ในเขตพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น อำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย และอำเภอเดชอุดม กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการระบายระบาด โดยจัดทำเอกสารการขนย้ายระหว่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา เพราะเป็นจังหวัดที่มีการส่งออกเยอะที่สุดในภาคอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอเสิงสาง และคณะกรรมการได้มีการกำหนดสินค้าและควบคุมด้านการขนส่งท่อนพันธุ์ขึ้น


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing