ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริหาร จังหวัดอุบลราชธานี


2019-11-11 16:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 53

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พิจารณาออกประกาศกำหนดมาตรการให้ต้องมีการขออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์ หรือห้ามขยายต้นพันธ์ ท่อนพันธุ์มันสำประหลัง เข้ามาหรือออกจากพื้นที่มีการระบาดของโรคไวรัสใบด่างเพื่อเป็นการป้องกันหรือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมิให้กระจายไปพื้นที่อื่น นั้น เพื่อให้เป็นตามแนวทางจึงร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

จังหวัดอุบลราชธานี ปลูกพืชมันสำปะหลัง กว่า 600,000 ไร่ ซึ่งเกิดโรคใบด่างมันสำปะหลัง แพร่ระบาด 300 กว่าไร่ ในเขตพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น อำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย และอำเภอเดชอุดม กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการระบายระบาด โดยจัดทำเอกสารการขนย้ายระหว่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา เพราะเป็นจังหวัดที่มีการส่งออกเยอะที่สุดในภาคอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอเสิงสาง และคณะกรรมการได้มีการกำหนดสินค้าและควบคุมด้านการขนส่งท่อนพันธุ์ขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603