ทำบุญถวายปัจจัยทอดกฐินสามัคคีจังหวัดอุบลราชธานี


2019-11-08 16:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 137

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ณ วัดมณีวนาราม(วัดป่าน้อย) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญถวายปัจจัยทอดกฐินสามัคคีจังหวัดอุบลราชธานี "เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา" ทอดถวาย ซึ่งมียอดหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญ 23,000 บาท โดย นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนส่งมอบยอดทำบุญในครั้งนี้ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

รายนามผู้ร่วมบุญกฐิน

  1. นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 5,000 บาท
  2. นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 5,000 บาท
  3. นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 3,000 บาท
  4. นางบัวหลวง อาษาพล 2,000 บาท รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
  5. นางเมตตา เมืองเจริญ 3,000 บาท รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
  6. นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 2,000 บาท
  7. นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 1,000 บาท
  8. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 2,000 บาท

รวมยอดร่วมทำบุญ 23,000 บาท


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing