ประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโศนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่อศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี


2019-11-07 07:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 44

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโศนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่อศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรวบรวมข้อมูล ประเมินผลกระทบ เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหารวมทั้งสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิดิต่องานด้านศานา ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในผฐานะประธานคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโศนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่อศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดอับลราชธานี ส่วนกลาง กำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ต่อคณะทำงานฯ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเวลาดังกล่าวนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603