ประชุมหารือเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับคณะ Digital CED รุ่นที่ 2


2019-11-07 07:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 53

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิก หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ,YEC UBON กล่มผู้ประกอบการ SMES, กลุ่มเกษตรอินทรีย์, เกษตรกร และวิสาหกิจเลี้ยงโค ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับคณะ Digital CED รุ่นที่ 2

หารือผลกระทบต่ออุทกภัย ความเสียหาย พร้อมปัญหาอุปสรรค และความต้องการข้อเสนอแนะ จากกลุ่มอาชีพเกษตร กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลุ่มอาชีพอื่นๆ ซึ่งกลุ่มที่เกิดความเสียหาย ด้านการเกษตร นาข้าว กลุ่มเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจเลี้ยงโค โดยต้องการให้มีการนำเทคโนโลยี เข้าช่วยในการจัดการการผลิต ซึ่งเกษตรขาดผลผลิต ส่งขายตลาด ผลักดันให้นำ Smart farm เข้าช่วยเหลือ และการนำผลผลิตนำมาแปรรูปอาหาร ผ่านโครงการ Pilot plant เพื่อเพิ่มความหลากหลาย มูลค่าของผบิตภัณฑ์ รวมถึงต้องการให้มีระบบจัดการการแก้ไขปัญหาภัยน้ำท่วม เนื่องจากเนื่องจากเกตุการณ์อุทกภัยที่ผ่ามมาทำให้การเกษตรเกิดความเสียหายจำนวนมาก ทำให้ไม่มีผลผลิต รายได้ตำ่ลง กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้รับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

แนวทางการแก้ปัญหาช่วยเหลือ สนับสนุนกาีพัฒนาเซรศฐกิจดิจิทัลอุบลราชธานีระดับพื้นที่ กลั่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ matching กับ platform

ทั้งนี้เพื่อให้ คณะDigital CED ร่วมช่วยแก้ปัญาดังกล่าว ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตร ให้จัดการปัซหาเร่งด่วน และในอนานาคต และเป็นรูปธรรม

และคณะพื้นที่ สำรวจ พื้นที่ความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนบ้านหาดสวนยา ให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา แนวคิด ข้อเสนอแนะ ต่อการศึษา พื้นที่ ให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ และเป็นศูนย์พักพิง ยามฉุกเฉิน ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียน เพื่อเรียนรู้เป็นอาชีพ ฝึกอาชีพ ทำทอผ้า แปรรูป อาหาร เครื่องปั้น ช่างมือ ในวิถีแหล่งชุมชนนั้น มีการศึกษาวัยชรา ผู้ใหญ่ ร่วมกับเด็กนักเรียน ก่อให้เกิดการแบกเปลี่ยน สอนฝึกอาชีพได้


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564