ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านให้เกียรติ มาเยี่ยมเยียนสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งใหม่) และร่วมประชุมหารือ


2019-11-06 21:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 173

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00-17.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งใหม่) ย่านศูนย์การค้าอุบลสแคว์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ YEC UBON ต้อนรับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านให้เกียรติ มาเยี่ยมเยียนสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งใหม่) และร่วมประชุมหารือในประเด็นสำคัญ การขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การค้าชายแดน ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาชุมชน การบริหารจัดการน้ำรวมถึงการประสานงานทำกิจกรรมร่วมภาครัฐเอกชน และผลักดันให้เกิดโครงข่าย การนำดิจิทัลเข้าร่วมด้วย

โดยหารือในประเด็นหลัก ดังนี้

  1. การเตรียมข้อมูล เพื่อหารือ กับคณะที่ปรึกษา จาก digital ceo ในวันที่ 9-10 พย. 2562 ท่านผู้ว่าได้มอบหมายให้คณะหอการค้า จัดเตรียมบุคคลเข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
  • ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ทางทางตรง และทางอ้อม
  • กลุ่มเกษตรอินทรีย์
  • กลุ่มสหกรณ์การเกษตร ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม

รวมถึงคณะการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ YEC UBON

เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9-10 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมสภากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

2.การบริหารจัดการน้ำ การสร้างโครงข่ายน้ำ ในพื้นที่ อุบล อำนาจ ยโสธร โดยจังหวัดอุบลฯ จะเป็นแกนหลัก เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่เย่อะกว่า

ถือเป็นจัดการเร่งด่วน แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งมีการประมาณการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

5,736.38 ล้านบาท ส่งผลกระทบในด้านการเกษตร ด้านการค้า ด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ จังหวัดจึงต้องเตรียมการวางระบบการบริหารจัดการน้ำไว้ในอนาคต

3.การเตรียมการหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ในปี 2563 โดยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพหลักและหอการค้ากลุ่มภาคอีสาน เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน

เตรียมความพร้อมรับธงเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ที่จังหวัดลำปางระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562โดยมีการนำเสนอ VIR แนะนำ จังหวัดอุบลราชธานี ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อาหารและวัฒนธรรม และรวมทั้งการนำเสนอในรูปแบบกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน และในวันงานมีของที่ระลึก คือข้าว ให้กับที่เข้าร่วมงาน

โดยท่านผู้ว่ามีข้อเสนอในการงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ ให้เป็น โขง ชี มูล lnnovation นำคนรุ่นใหม่ นำเสนอแนวคิด นวตกรรมรุ่นใหม่ ในตรีมงาน "หนุนสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ใส่ใจธุรกิจชุมชน"


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564