ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านให้เกียรติ มาเยี่ยมเยียนสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งใหม่) และร่วมประชุมหารือ


2019-11-06 21:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 209

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00-17.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งใหม่) ย่านศูนย์การค้าอุบลสแคว์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ YEC UBON ต้อนรับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านให้เกียรติ มาเยี่ยมเยียนสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งใหม่) และร่วมประชุมหารือในประเด็นสำคัญ การขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การค้าชายแดน ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาชุมชน การบริหารจัดการน้ำรวมถึงการประสานงานทำกิจกรรมร่วมภาครัฐเอกชน และผลักดันให้เกิดโครงข่าย การนำดิจิทัลเข้าร่วมด้วย

โดยหารือในประเด็นหลัก ดังนี้

  1. การเตรียมข้อมูล เพื่อหารือ กับคณะที่ปรึกษา จาก digital ceo ในวันที่ 9-10 พย. 2562 ท่านผู้ว่าได้มอบหมายให้คณะหอการค้า จัดเตรียมบุคคลเข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
  • ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ทางทางตรง และทางอ้อม
  • กลุ่มเกษตรอินทรีย์
  • กลุ่มสหกรณ์การเกษตร ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม

รวมถึงคณะการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ YEC UBON

เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9-10 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมสภากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

2.การบริหารจัดการน้ำ การสร้างโครงข่ายน้ำ ในพื้นที่ อุบล อำนาจ ยโสธร โดยจังหวัดอุบลฯ จะเป็นแกนหลัก เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่เย่อะกว่า

ถือเป็นจัดการเร่งด่วน แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งมีการประมาณการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

5,736.38 ล้านบาท ส่งผลกระทบในด้านการเกษตร ด้านการค้า ด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ จังหวัดจึงต้องเตรียมการวางระบบการบริหารจัดการน้ำไว้ในอนาคต

3.การเตรียมการหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ในปี 2563 โดยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพหลักและหอการค้ากลุ่มภาคอีสาน เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน

เตรียมความพร้อมรับธงเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ที่จังหวัดลำปางระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562โดยมีการนำเสนอ VIR แนะนำ จังหวัดอุบลราชธานี ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อาหารและวัฒนธรรม และรวมทั้งการนำเสนอในรูปแบบกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน และในวันงานมีของที่ระลึก คือข้าว ให้กับที่เข้าร่วมงาน

โดยท่านผู้ว่ามีข้อเสนอในการงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ ให้เป็น โขง ชี มูล lnnovation นำคนรุ่นใหม่ นำเสนอแนวคิด นวตกรรมรุ่นใหม่ ในตรีมงาน "หนุนสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ใส่ใจธุรกิจชุมชน"


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!