“Kick off ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ทำความสะอาด ซ่อมสถานที่สาธารณประโยชน์” ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี


2019-10-31 17:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 49

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 น. ณโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ตำบลโขงเจียมอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร โดย นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัสม ประชาสัมพันธ์ คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรม “Kick off ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ทำความสะอาด ซ่อมสถานที่สาธารณประโยชน์” โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ และมีหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมร่วมกัน

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย และเครือข่าย ได้มีแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 4 ด้าน ประกอบด้วย การทำความสะอาดบ้านเรือน/สิ่งสารธารณประโยชน์ การตรวจสอบระบบไฟฟ้า/ประปา การแก้แก้ไขปัญหาน้ำเสียและการดูแลสุขภาพสร้างความอบอุ่น จัดกิจกรรม “Kick off ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ทำความสะอาด ซ่อมสถานที่สาธารณประโยชน์” ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอโจงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564